Waşington, 2-nji dekabr (TDH). Şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagtynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy. Bu medeni çärä gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti ABŞ-a ugradyldy. Ol bir hepdäniň dowamynda Waşingtonda, Nýu-Ýorkda we Albukerkde — Aşgabadyň doganlaşan şäherinde geçiriler. Şol wekiliýete medeniýet we sungat işgärleri, alymlar, döredijilik ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, žurnalistler girdi.

Dowamyny okamak: Ummanyň üsti bilen görüşmek ýa-da ABŞ-da türkmen medeniýetiniň baýramçylygy

Özbegistanyň halk şahyry Mirtemir Abbaz Dabylowyň zehinini göz öňünde tutup, garagalpak edebiýatynyň terjimeçileriniň we wagyzçylarynyň biri, ony «Garagalpaklaryň Magtymgulysy» diýip atlandyrypdy. Hatyralanyp aýdylan bu sözde jinnek ýaly-da howaýylyk, göterimlilik ýok. Magtymguly Türkmenistanda näderejede meşhur bolsa, Abbaz Dabylow hem Garagalpagystanda şonça şöhrata beslenen halk şahyrydyr.

Dowamyny okamak: Garagalpaklaryň Magtymgulysy

«Görogly» şadessany diňe bir Orta Aziýanyň, Eýranyň, Kawkazyň, Türkiýäniň we Balkanlaryň edebiýatynda we halk döredijiliginde giň orun eýelemän, eýsem, Krymda ýaşaýan türki halklaryň arasynda hem uly meşhurlyga eýe boldy.

Dowamyny okamak: Görogly şadessany we Krym

Aşgabatda Hindistanyň we Türkmenistanyň arasyndaky gadymy medeni gatnaşyklaryna bagyşlanan “Gadymy garyndaşlyk. Hindistan we Türkmenistan” atly kitabyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mejlisler jaýynda tanymal hindi ýazyjysy, syýahatçy we alym zenan Radha Raýna we döredijilik institutynyň talyplary bilen duşuşyk geçirildi.

Dowamyny okamak: Biziň günlerimize çenli uzaýan dostluk