Pekin, 29-njy sentýabr (TDH). Şu gün Hytaýyň paýtagtynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy. Giň möçberli medeni çärä Pekiniň ilatyny we myhmanlaryny türkmen halkynyň sungatynyň dürli ugurlary, onuň özboluşly däp-dessurlary, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda häzirki döwürde gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrdy. Dowamyny okamak: Türkmenistanyň Hytaýdaky Medeniýet günleri: jemler we geljekki ugurlar

Pekin, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy. Onuň dowamynda şäheriň ilaty we myhmanlary halkymyzyň döredijilik mirasy hem-de ýurdumyzyň häzirki zaman sungaty bilen ýakyndan tanşar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň duşuşyklary mahalynda gazanylan ylalaşyklaryň esasynda geçirilýän bu medeni çärä iki halkyň ruhy gatnaşyklaryny saklamaga ygrarlydygyny ýene bir ýola äşgär etdi. Munuň özi häzirki taryhy eýýamda syýasat we ykdysadyýet ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar.

Dowamyny okamak: Hytaý Halk Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri

Aşgabat, 25-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medenitýet merkeziniň paýtagtymyzdaky Mukamlar köşgünde Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň tamamlanmagyna bagyşlanan dabara boldy.

Dowamyny okamak: Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri tamamlandy

Aşgabat, 22-nji sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde açylan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri türkmen we türk halklarynyň arasyndaky berkeýän dostluk gatnaşyklarynyň, iki medeniýetiň üstünlikli özara hereketiniň ajaýyp mysalyna öwrüldi.

Dowamyny okamak: Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri dabaraly açyldy