Aşgabat, 22-nji sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde açylan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri türkmen we türk halklarynyň arasyndaky berkeýän dostluk gatnaşyklarynyň, iki medeniýetiň üstünlikli özara hereketiniň ajaýyp mysalyna öwrüldi.

Dowamyny okamak: Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri dabaraly açyldy

Dünýäniň işewür toparlarynyň wekilleri 83-nji Halkara Izmir sergisinde görkezilen türkmen önümlerine ýokary baha berdiler. Bu sergi Türkiýäniň iri şäherleriniň biriniň senagat merkezinde, Egeý deňziniň kenarynda 29-nji awgustdan 7-nji sentýabr aralygynda geçirldi.

Dowamyny okamak: Türkmen telekeçileri halkara sergilerinde eýeleýän ornuny berkidýärler

Krasnoýarsk, 4-nji iýul (TDH). Şu gün bu ýerde Aziýa-Ýuwaş umman sebitine girýän ýurtlaryň IV Halkara aýdym-saz festiwaly tamamlandy. Oňa Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti gatnaşdy we üstünlikli çykyş etdi.

Dowamyny okamak: Halkara giňişliginde türkmen sungatynyň meşhurlygy artýar

Russiýanyň medeni paýtagtynda skripkaçylaryň «Mukam» toparynyň çykyşy uly üstünlige beslendi, 22 — 27-nji iýun aralygynda bu meşhur topar şol ýerde gumanitar ugurdaky türkmen-rus gepleşigini ösdürmek boýunça döwletara ylalaşyklaryny amala aşyrmagyň çäklerinde boldy.

Dowamyny okamak: Ýaş türkmen skripkaçylarynyň Sankt-Peterburgdaky üstünligi