DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Berdi Kerbabaýew
20.03.2020

ХХ asyr türkmen edebiýatynyň kerwenbaşysy Berdi Myradowiç Kerbabaýew 1894-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Gowkyzereň obasynda daýhan maşgalasynda dünýä inýär.

Täçmämmet Jürdekow
06.03.2020

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Täçmämmet Jürdekow 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda Ahal welaýatnyň Gökdepe etrabynyň Kelejar obasynda eneden bolýar.

Saragt Babaýew
06.03.2020

Saragt Babaýew 1948-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda dünýä inýär. Ol 1970-1974-nji ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ...

Oraznepes Döwletnazarow
06.03.2020

Türkmenistanyň halk bagşysy, halypa bagşy Oraznepes Döwletnazarow 1944-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Bendesen obasynda dünýä inýär.

Ogultäç Hanyýewa
06.03.2020

Ogultäç Hanyýewa 1952-nji ýylyň 2-nji aprelinde Aşgabat şäherinde eneden bolýar.

Maýa Kulyýewa
06.03.2020

Ma¬ýa Ku¬ly¬ýe¬wa 1920-nji ýylyň 1-nji maýynda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda eneden doguldy. 1938-1941-nji ýyl¬lar¬da Mosk¬wa-nyň P.I.Çaý¬kows¬kiý,,,

Kerim Gurbannepesow
06.03.2020

Türkmen halkynyň söýüp okaýan ussat şahyrlarynyň biri Kerim Gurbannepesowdyr. Halkyň hemmä düşnükli ýönekeý dilinde çeper eserleri döreden Kerim ...

Kaýum Taňrygulyýew
05.03.2020

(10.05.1930 - 19.01.2014) Kaýum Taňrygulyýew 1930-njy ýylyň 10-njy maýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Gyzylaýak obasynda dogulýar.

Kakadurdy Täjimow
05.03.2020

Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň halk artisti, halypa bagşy Kakadurdy Täjimow 1956-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň ...

Gurbannazar Ezizow
05.03.2020

(1940 - 1975) Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Gökdepe etrabynyň Söwütli obasynda Azyz (Abdylazyz) Hümmedowyň maşgalasynda dünýä inýär.