DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Enejan Orazmyradowa
05.05.2020

Enejan Orazmyradowa 1943-nji ýylyň 16-njy iýunynda Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Abadançylyk daýhan birleşiginde eneden bolýar.

Ata Gowşudow
01.05.2020

Görnükli ýazyjy, dramaturg we folklorçy alym Ata Gowşudow 1903-nji ýylyň 5-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda (öňki Aşgabat oblastynyň Aşgabat raýonynyň Büzmeýin obasynda) eneden dogulýar.

Nurjemal Söýünowa
01.05.2020

Nurjemal Söýünowa 1913-nji ýylda Ahal welaýatynyň Ruhabat etrabynyň Gypjak obasynda eneden doguldy.

Yzzat Gylyjow
01.05.2020

Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjow 1923-nji ýylda 10-njy oktýabrynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň «Ýalkym» obasynda dünýä inýär.

Ýylgaý Durdyýew
30.04.2020

Şahyr Ýylgaý Durdyýew 1934-nji ýylda Balkan welaýatynyň Bereket şäherinde dünýä inýär. Ol 1953-1958-nji ýyllar aralygynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde okap, ýokary bilim alýar.

Çary Amangeldiýew
30.04.2020

Türkmenistanyň halk suratkeşi Çary Amangeldiýew 1933-nji ýylyň 5-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Güwlem obasynda dünýä inýär.

Gylyç Berdiýew
29.04.2020

Gylyç Berdiýew 1909-njy ýylda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Mülkýap obasynda dünýä inýär. On iki ýaşy dolanda, ol Mary şäherindäki Kemine adyndaky 3-nji internada okuwa girýär.

Oraz salyr Mäti ogly
28.04.2020

Özboluşly ýerine ýetirijiligi bilen tapawutlanýan, häzirki döwürde şägirtleri tarapyndan ýoly ýöredilýän ussat halypalaryň biri Türkmenistanyň halk bagşysy Oraz salyrdyr.

Nurmuhammet Keşikow
17.04.2020

Nurmuhammet Keşikow 1939-njy ýylyň 16-njy maýynda Aşgabat şäheriniň Garadamak obasynda eneden bolýar.

Ene Baýramberdiýewa
15.04.2020

Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar.