DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Tyllagözel Ýakubowa
13.04.2020

Tyllagözel Ýakubowa 1940-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda eneden bolýar. 1963-nji ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky teatral institutyny tamamlady.

Gulmyrat Agabaýew
10.04.2020

Gulmyrat Agabaýew 1933-nji ýylyň 10-njy fewralynda Gökdepe etrabynyň Kelejar obasynda dünýä inýär.

Şamämmet Bäşimow
09.04.2020

Türkmenistanyň halk artisti, halypa sazanda hem aýdymçy Şamämmet Bäşimow 1948-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda doguldy.

Atamyrat Atabaýew
09.04.2020

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýew 1948-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Mary etrabynyň 1-nji Gökje obasynda dünýä inýär. Obasyndaky 8-nji orta mekdebi tamamlap, 1967-nji ýylda Magtymguly ...

Muhammet Bekiýew
07.04.2020

Muhammet Bekiýew 1951-nji ýylyň 10-njy martynda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde eneden doguldy.

Galpak Herräýew
03.04.2020

Galpak Herräýew 1902-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde eneden doguldy.

Aýhan Hajyýew
03.04.2020

Türkmen şekillendiriş sungatynda öçmejek yz galdyran suratkeşleriň biri Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty, professor Aýhan Hajyýewdir.

Nurmyrat Saryhanow
03.04.2020

Türkmen edebiýatynyň ösmegine uly goşant goşan ýazyjylaryň biri-de Nurmyrat Saryhanowdyr.

Nazar Bekmiýew
02.04.2020

Nazar Bekmiýew 1905-nji ýylda Aşgabat şäheriniň golaýyndaky Köşi obasynda eneden doguldy. Ol 1925-1927-nji ýyllar aralygynda Aşgabatdaky harbylary ýetişdirýän ýörite okuw mekdebinde okaýar.

GURBANSOLTAN NURÝAGDYÝEWA
27.03.2020

Türkmenistanyň at gazanan artisti, halypa aýdymçy Gurbansoltan Nurýagdyýewa 1947-nji ýylyň 18-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mehinli obasynda doguldy