DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Amanöwez Saparow
05.06.2020

Amanöwez Saparow 1947-nji ýylyň häzirki Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýaňgala obasynda dogulýar. Olaryň maşgalasy 1953-nji ýylda Aşgabada göçüp gelýär.

Sona Myradowa
04.06.2020

Sona Myradowa 1914-nji ýylyň 31-nji dekabrynda Aşgabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden bolýar. S.Myradowa ilkinji türkmen zenan artistleriniň biri bolup...

Gulluk Hojaýew
03.06.2020

Gulluk Hojaýew 1907-nji ýylyň ýanwar aýynyň 5-inde Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Amaşa-gapan obasynda eneden dogulýar. Ene-atadan ir mahrum bolmagy bilen ol Tejen şäherindäki ýetim çagalar internat-mekdebine

Suraý Myradowa
29.05.2020

Suraý Myradowa 1913-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Aşgabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden doguldy.

Muhammet Çerkezow
28.05.2020

Muhammet Çerkezow 1911-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde eneden bolýar. 1933-nji ýylda M.Çerkezow D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebini tamamlap...

Orazguly Annaýew
26.05.2020

«Garagum» žurnalynyň bölüm müdiri, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazguly Annaýew 1946-njy ýylyň 18-nji awgustynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Gadyrýap obasynda dünýä inýär.

Hudaýberdi Baýryýew
23.05.2020

Hudaýberdi Baýryýew 1947-nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň M.Garlyýew daýhan birleşiginde eneden bolýar.

Aman Gulmämmedow
21.05.2020

Aman Gulmämmedow 1908-nji ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýylgyn-Käriz obasynda eneden doguldy.

Kakajan Aşyrow
20.05.2020

Kakajan Aşyrow 1950-nji ýylyň 21-nji martynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Medeniýet obasynda eneden bolýar.

Ata Atajanow (1922-1989)
15.05.2020

Şahyr, kyssaçy, dramaturg we terjimeçi Ata Atajanow 1922-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 2-nji Gökje obasynda eneden doguldy.