DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Jennet PALTAÝEWA
31.03.2022

Jennet Paltaýewa 1970-njy ýylyň 2-nji aprelinde Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Awçy geňeşliginde eneden bolýar.

Handurdy BERDIÝEW
24.03.2022

Handurdy Berdiýew 1965-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Hurmantgökje daýhan birleşiginde eneden bolýar. H.Berdiýew 1988-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherindäki N.Çerkasow

Kakaly Berdiýew (1925-2009)
24.02.2022

Görnükli publisist, ýazyjy, ussat žurnalist, oçerkçi Kakaly Berdiýew 1925-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Gökdepäniň Bükür obasynda dogulýar. Orta mekdebi tamamlandan soň, 1943-nji ýylyň oktýabrynda «Sowet Türkmenistany»

Nurbibi NAZAROWA
18.01.2022

Nurbibi Nazarowa 1959-njy ýylyň 3-nji martynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Ata Salyh obasynda eneden bolýar. Ol 1976-njy ýylda ozalky Aşgabadyň Gara Seýitliýew adyndaky medeni-aň bilim tehnikumyna gaýybana

SARAGT BABAÝEW
03.01.2022

Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Saragt Babaýew 1948-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-ine Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda eneden dogulýar. 1970-1974-nji ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň

Kakageldi Gurbangeldiýew
03.01.2022

Özboluşly döredijilik akymy, tomaşaçylaryna şatlyk paýlaýan eserleri bilen tanalýan suratkeş Kakageldi Gurbangeldiýew 1956-njy ýylyň 2-nji noýabrynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň “Täze oba” geňeşliginde dünýä inýär.

Gurt NAZAROW
03.12.2021

Gurt Nazarow 1949-njy ýylyň 12-nji oktýabrynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Momataý geňeşliginde eneden bolýar. Orta mekdebi tamamlap, 1966-1973-nji ýyllarda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky

Bilbil MÄMMEDOW
18.11.2021

Bilbil Mämmedow 1950-nji ýylyň 5-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde eneden bolýar. 1973-nji ýylda M.S.Şepkin adyndaky ýokary teatr sungat institutyny tamamlaýar. Ol ýokary okuw mekdebinde okaýarka,

Durdy MAGTYMOW
09.11.2021

Durdy Magtymow 1925-nji ýylda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde eneden doguldy. 1942-nji ýylda ol Türkmenbaşy şäherindäki 2-nji orta mekdebi gutardy. Ol zähmet ýoluny Nohur obasynda mugallymçylykdan başlady.

Berdi MOLLAÝEW (1925 – 2002 ý.ý.)
02.11.2021

Berdi Mollaýew 1925-nji ýylyň Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 1-nji Gökje obasynda dogulýar. Ol başda Marynyň H.Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebinde okap, az salym mugallymçylyk edýär.