DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Gandym Annadurdyýew
28.01.2021

Gandym Annadurdyýew 1961-nji ýylyň 11-nji aprelinde Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde eneden bolýar. 1979-njy ýylda Mollanepes adyndaky türkmen döwlet akademiki

Italmaz Nuryýew
23.01.2021

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, ussat şahyr Italmaz Nuryýew 1938-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Çöňür obasynda eneden dogulýar.

Halyl Kulyýew
15.01.2021

Meşhur şahyr Halyl Kulyýew 1936-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Şyharyk obasynda daýhan maşgalasynda eneden dogulýar.

Annageldi Källiýew
11.01.2021

Şahyr Annageldi Källiýew 1961-nji ýylyň 9-njy aprelinde Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Çöňür geňeşliginde dünýä inýär. Ol obadaky mekdebi tamamlap

Taňryguly Taganow
04.01.2021

Taňryguly Taganow 1918-nji ýylyň 9-njy maýynda Aşgabadyň Köşi obasynda dünýä inýär. Ol öz obasyndaky mekdebi üstünlikli okap gutarýar.

Öwezguly Gelenow
30.12.2020

Öwezguly Gelenow 1949-njy ýylyň 28-nji dekabrynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Tutly obasynda dünýä inýär. Ol 1973-nji ýylda Moskwanyň M.S.Şepkin adyndaky ýokary teatral institutyny tamamlaýar.

Çary Işangulyýew
25.12.2020

Çary Işangulyýew 1949-njy ýylyň 26-njy maýynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Garaýap geňeşliginde eneden bolýar. Ol 1965-nji ýylda orta mekdebi tamamlap

Ýagşymyrat Akyýew
22.12.2020

Ýagşymyrat Akyýew 1943-nji ýylda Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Galaýmor obasynda dünýä inýär. Ol 1967-nji ýylda Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynyň ýanyndaky teatr

Aşyrmämmet Dawudow
18.12.2020

Aşyrmämmet Dawudow 1930-njy ýylda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda dogulýar. Ol ХХ asyryň 40-njy ýyllarynyň başlarynda Bereket etrabynyň merkezinde

Orazdurdy Hojaýew
17.12.2020

Orazdurdy Hojaýew 1935-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Kemine obasynda dünýä inýär. Ol orta mekdepde okaýarka