DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Nurmyrat Annamyradow
07.08.2020

Nurmyrat Annamyradow 1947-nji ýylyň 20-nji iýunynda Ahal welaýatynyň Ruhabat etrabynyň Köşi obasynda doguldy. 1970-nji ýylda Daşkent şäheriniň A.N.Ostrowskiý adyndaky teatral-çeperçilik institutyny drama we kino aktýory hünäri boýunça tamamlap...

Sona Ýazowa
06.08.2020

Şahyr 1941-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Kemine obasynda dünýä inýär. Çeper döredijilik bilen çagalyk ýyllaryndan bäri meşgullanyp gelýär.

Rejepgeldi Gurbanow
03.08.2020

Rejepgeldi Gurbanow 1941-nji ýylyň 22-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Ýerbent obasynda eneden bolýar. Orta bilimi alanyndan soňra 1961-nji ýylda Rejepgeldi Gurbanow Aşgabadyň D.Öwezow adyndaky ýöriteleşdirilen sazçylyk mekdebiniň ...

Mama Babaýewa
30.07.2020

Mama Babaýewa 1922-nji ýylda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň «Ýüzbaşy» daýhan birleşiginde dünýä inýär. Ol 1939-njy ýylda Aşgabat şäherindäki mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebini tamamlaýar we şol ýyl Mollanepes adyndaky...

Garaja Burunow
27.07.2020

Garaja Burunow 1898-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Amaşa-gapan obasynda eneden bolýar. Ol ilki Tejendäki orta mekdebi tamamlaýar.

Hojadurdy Annaýew
23.07.2020

Hojadurdy Annaýew 1918-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Nohur obasynda eneden dogulýar. Ol heniz dogduk mekany bolan Nohurda mal bakyp ýörkä...

Amangeldi Sapardurdyýew
20.07.2020

Amangeldi Sapardurdyýew 1946-njy ýylyň 8-nji maýynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mäne obasynda eneden bolýar. Ol 1970-nji ýylda Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynyň ýanyndaky teatr-studiýasyny tamamlady.

Döwrangeldi Agalyýew
17.07.2020

Şahyr, žurnalist Döwrangeldi Agalyýew 1961-nji ýylyň 10-njy maýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Astanababa obasynda dünýä inýär. Çeper döredijilik bilen çagalyk ýyllaryndan bäri meşgullanyp gelýär.

Meret Atahanow
15.07.2020

Meret Atahanow 1914-nji ýylda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Ýyldyz daýhan birleşiginde doguldy. Ol başlangyç bilimi öz obasynda alýar.

Döwletmyrat Nuryýew
13.07.2020

Şahyr Döwletmyrat Nuryýew 1947-nji ýylyň 20-nji martynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Mürçe obasynda dünýä inýär. Çeper döredijilik bilen çagalyk ýyllaryndan bäri meşgullanyp gelýär.