DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Gylyç Berdiýew
29.04.2020

Gylyç Berdiýew 1909-njy ýylda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Mülkýap obasynda dünýä inýär. On iki ýaşy dolanda, ol Mary şäherindäki Kemine adyndaky 3-nji internada okuwa girýär.

Oraz salyr Mäti ogly
28.04.2020

Özboluşly ýerine ýetirijiligi bilen tapawutlanýan, häzirki döwürde şägirtleri tarapyndan ýoly ýöredilýän ussat halypalaryň biri Türkmenistanyň halk bagşysy Oraz salyrdyr.

Nurmuhammet Keşikow
17.04.2020

Nurmuhammet Keşikow 1939-njy ýylyň 16-njy maýynda Aşgabat şäheriniň Garadamak obasynda eneden bolýar.

Ene Baýramberdiýewa
15.04.2020

Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar.

Tyllagözel Ýakubowa
13.04.2020

Tyllagözel Ýakubowa 1940-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda eneden bolýar. 1963-nji ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky teatral institutyny tamamlady.

Gulmyrat Agabaýew
10.04.2020

Gulmyrat Agabaýew 1933-nji ýylyň 10-njy fewralynda Gökdepe etrabynyň Kelejar obasynda dünýä inýär.

Şamämmet Bäşimow
09.04.2020

Türkmenistanyň halk artisti, halypa sazanda hem aýdymçy Şamämmet Bäşimow 1948-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda doguldy.

Atamyrat Atabaýew
09.04.2020

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýew 1948-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Mary etrabynyň 1-nji Gökje obasynda dünýä inýär. Obasyndaky 8-nji orta mekdebi tamamlap, 1967-nji ýylda Magtymguly ...

Muhammet Bekiýew
07.04.2020

Muhammet Bekiýew 1951-nji ýylyň 10-njy martynda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde eneden doguldy.

Galpak Herräýew
03.04.2020

Galpak Herräýew 1902-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde eneden doguldy.