DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Aýhan Hajyýew
03.04.2020

Türkmen şekillendiriş sungatynda öçmejek yz galdyran suratkeşleriň biri Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty, professor Aýhan Hajyýewdir.

Nurmyrat Saryhanow
03.04.2020

Türkmen edebiýatynyň ösmegine uly goşant goşan ýazyjylaryň biri-de Nurmyrat Saryhanowdyr.

Nazar Bekmiýew
02.04.2020

Nazar Bekmiýew 1905-nji ýylda Aşgabat şäheriniň golaýyndaky Köşi obasynda eneden doguldy. Ol 1925-1927-nji ýyllar aralygynda Aşgabatdaky harbylary ýetişdirýän ýörite okuw mekdebinde okaýar.

GURBANSOLTAN NURÝAGDYÝEWA
27.03.2020

Türkmenistanyň at gazanan artisti, halypa aýdymçy Gurbansoltan Nurýagdyýewa 1947-nji ýylyň 18-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mehinli obasynda doguldy

Berdinazar Hudaýnazarow
27.03.2020

Şahyr Berdinazar Hudaýnazarow 1927-nji ýylyň 15-nji aprelinde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak geňeşliginde (öňki Aşgabat oblastynyň Aşgabat raýonynyň Gyzylsakal geňeşligi) eneden dogulýar

Bazar Amanow
25.03.2020

Bazar Amanow 1908-nji ýylyň 5-nji maýynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Babadaýhan obasynda eneden doguldy.

Amangeldi Gönübek
20.03.2020

Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halypa bagşy-sazandalarymyzyň ömri-döredijiligi giňden öwrenilýär.

Berdi Kerbabaýew
20.03.2020

ХХ asyr türkmen edebiýatynyň kerwenbaşysy Berdi Myradowiç Kerbabaýew 1894-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Gowkyzereň obasynda daýhan maşgalasynda dünýä inýär.

Täçmämmet Jürdekow
06.03.2020

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Täçmämmet Jürdekow 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda Ahal welaýatnyň Gökdepe etrabynyň Kelejar obasynda eneden bolýar.

Saragt Babaýew
06.03.2020

Saragt Babaýew 1948-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda dünýä inýär. Ol 1970-1974-nji ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ...