HABARLAR


Abiwerdiň kerwensaraýy

Taryhy ýadygärlikler

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ...

«Kerwensaraýyň» peştagy (XIII-XIV asyrlar)

Taryhy ýadygärlikler

29.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki ...

Bedew atyň keşbi gadymy nusgalarda

Taryhy ýadygärlikler

29.04.2020

Meşhur ahalteke atlarynyň watany bolan Türkmenistan üçin bedewleriň şekilini suratlandyrmagyň aýratyn ähmiýeti bardyr.

Köne Nusaý galasynyň goranyş diwary

Taryhy ýadygärlikler

15.04.2020

Köne Nusaý galasyny gurmak üçin tebigy belentlik saýlanylyp alnypdyr we berk tekiz binýadynyň üstünde gala diwarlary galdyrylypdyr.

Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleri

Taryhy ýadygärlikler

03.04.2020

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda ýerleşýän, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm duralgalaryň biri bolan XI-XII asyrlara degişli Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleriniň ...

Köne Nusaý we Täze Nusaý

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2020

Gadymy Parfiýanyň ilkinji paýtagty bolan Nusaý şäherini Gündogaryň dürli künjeklerinden gözläpdirler. Günorta Türkmenistan arheologik toplumlaýyn ekspedisiýasynyň ýörite toparynyň birnäçe işleriniň netijesinde ylymda...

Gadymy Merw

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Bütündünýä mirasy komitetiniň 1999-njy ýylda bolup geçen XXIII sessiýasynda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň eteginde ýerleşýän Gadymy Merw

Köneürgenç

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Mongollardan öňki döwürde Gürgenç diýilip atlandyrylan Köneürgenç özüniň gülläp ösen döwründe (XI-XII as.) türkmenleriň Horezmşalar döwletiniň paýtagty bolupdyr. Ilkinji mongollaryň çozuşyna

Soltan Alynyň kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Soltan Alynyň kümmeti, Nejmeddin Kubra kümmetiniň garşysynda ýerleşip, onuň plany we gurluşy Törebeg hanymyň kümmetini ýadyňa salýar.

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy XV asyrda gurulýar. Metjidiň daşky we içki diwarlarynyň ýüzleri täsin dürli reňklerden düzülen syrçaly mozaikalar bilen bezelipdir.