HABARLAR


Gopuz

Medeni miras

08.09.2020

Gopuz – munuň özi gelin-gyzlaryň gadymdan gelýän saz guralydyr. Gopuz beýleki gündogar halklarynda-da gabat gelýär. Tatarlarda we başgyrtlarda ol «kubyz», gyrgyzlarda «demir kubyz», ýewropalylarda bolsa «wargan» ýa-da «zubanka» diýlip atlandyrylýar.

Akýüp

Medeni miras

04.09.2020

Türkmeniň ak öýlerinde bezeg hökmünde ulanylýan akýüp seýrek duşýan haly önümleriniň biridir. Halkyň arasynda akýüpüň dokalyşy bilen bagly şeýle birrowaýat hem aýdylýar.

Dilli tüýdük

Medeni miras

01.09.2020

Dilli tüýdük adamzadyň taryhynda kakylyp çalynýan saz gurallaryndan soň iň irki gadymy saz gurallarynyň biridir. Türkmenleriň arasynda juda gadymy döwürlerden ...

Gömme işlekli

Medeni miras

05.08.2020

Gömme işlekli türkmeniň milli tagamlarynyň biri. Bu tagamy esasan çopanlar taýýarlaýar. Işleklini bişirmek üçin ilki onuň ýerini taýýarlamaly. Bir ýerde arassa, ürgün çägäni eläp üýşürmeli. Onuň üstünde ojar odunyny ýakmaly.

Gyjagyň owazy şirin

Medeni miras

30.07.2020

Türkmen halky gadymy döwürlerde dürli saz gurallaryny döredipdir. Munuň şeýledigini arheologik tapyndylar we nusgawy şygryýetimiziň nusgalary hem tassyklaýar.

Ýorgan tikmek

Medeni miras

22.07.2020

Ýorgan tikmek üçin bir ýorganlyk mata, onuň daşyndan bir garyş inlilikde gök ýa-da ýaşyl döwürýanlyk mata gerek. Ilki ýüzüni taýýarlap dört tarapyna, gyrasyna mata aýlamaly.

Gamyş çykamak

Medeni miras

15.07.2020

Gamyş çykamaklyk eli çeper ene-mamalarymyzdan geçip gelen hünär. Ol çeýeligi talap edýär. Çykalan gamyş täze jaý gurlanda onuň üstüni basyrmak üçin, keçe basylanda, ak öýüň daşyna aýlamak üçin...

Silkme telpek

Medeni miras

13.07.2020

Buýralary seçelenip duran silkme telpekler halkymyzyň milli baş gaplarynyň naýbaşylarynyň biridir. Toý-baýramyň ýaraşygy bolan ak we gara reňkli silkme telpekleri pederlerimiz uly höwes bilen geýipdirler.

Keçe barada rowaýat

Medeni miras

08.07.2020

Gadym zamanlarda bir baý zenan bolupdyr. Gyş sowlup, ýaz çykanda ol hem ulus-iller ýaly ýazlaga çykýar. Ýazlaga çykylanda goýun sagylyp, ondan her dürli milli tagamlar taýýarlanypdyr.

Keçe ýüňüniň saýylyşy

Medeni miras

07.07.2020

Ýüňleri saýmak üçin ilki bilen gyrkylan ýüňleri arassalamaly, olary ýeke-ýeke düýtmeli, soňra näçe mukdarda gerek bolsa saýlap alyp saýmaly.