HABARLAR


Keçe basmak

Medeni miras

06.07.2020

Halkymyzyň döreden milli gymmatlyklarynyň arasynda türkmen keçelerine uly orun degişlidir. Türkmen keçesi türkmen senetçilik sungatynyň kämil nusgalarynyň biridir.

BAŞ SALMAK

Medeni miras

30.06.2020

Türkmen durmuşy asylly, terbiýeçilik ähmiýetli, ruhuňy göteriji däplere baýdyr. Şolaryň biri hem täze gelne baş salmak däbidir.

Elbukja

Medeni miras

24.06.2020

Elbukja gelin-gyzlaryň gerekli esbaplary salynýar. Türkmen zenanlary ownuk-uşak zatlaryny saklamak üçin gutulary, egin-eşigini saklaýan bukjalary, çuwallary, torbalary ulanypdyrlar.

Ýazmuhammet Köse

Medeni miras

23.06.2020

Türkmen halkynyň gadymdan bäri dowam edip gelýän saz senediniň biri bolan gargy tüýdügiň hakyky eýeleri hakynda söhbet açylanda ozaly bilen ussat sazanda Ýazmuhammet Kösäniň ady ýadyňa düşýär

Gözellik ondur, dokuzysy dondur

Medeni miras

12.06.2020

Halk egin-eşikleri asyrlaryň dowamynda kemala gelipdir we kämilleşipdir. Şeýlelikde halkymyzyň milli aýratynlyklaryny özünde jemleýän milli lybaslarymyzyň dürli görnüşleri döräpdir.

Tamdyr salmak

Medeni miras

08.06.2020

Tamdyr mukkaddesdir. Onda adamyň höregi-çörek bişirilýär. Türkmen zenanlary hemişe tamdyrynyň, ojagynyň suwalgy, gelşikli, abat bolmagy üçin alada edýärler. Gyş-ýaz aýlary ýagyn ýaganda hem üstüni basyryp goýýarlar.

Çaga lybaslarynyň bezegi

Medeni miras

05.06.2020

Türkmen gelin-gyzlary çaga eşiklerini çaga mahsus häsiýetde bezemegi başarypdyrlar. Hatda çaga kirligini hem el nagyşlary bilen bejeripdirler.

Diş toýy

Medeni miras

04.06.2020

Çaga toýlarynyň arasynda «Diş toýy» hem her bir maşgalada tutulýan kiçiräk toýlaryň biri. Çaga dünýä inensoň onuň her bir hereketi, onuň ösüşindäki bolup geçýän her bir üýtgeşme maşgalanyň guwanjyna öwrülýär.

Gargy tüýdük

Medeni miras

03.06.2020

Gargy tüýdük üflenip çalynýan türkmen milli saz gurallaryna girýär. Arheologik maglumatlaryň tassyklamagyna görä, gargy tüýdük türkmenlerde ilkinji saz guraly bolupdyr.

Çaga kürtekçesi, Köken

Medeni miras

01.06.2020

«Bal süýji, baldan-da bala» diýip, öz balasyny ýelden ýelpäp, Günden gorap ulaldýan türkmen halky çaga eşiklerine hem aýratyn ähmiýet berip, olaryň dürli görnüşlerini döredipdir.