HABARLAR


HALK MIRASY- HALKYŇ MILLI BAÝLYGY

Medeni miras

27.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary esasynda gül Diýarymyz Türkmenistan dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň hatarynda barýar

Bitarap Türkmenistanyň gözel tebigaty

Medeni miras

06.03.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda dabaraly çäreler, ylmy-amaly maslahatlar, sergiler giňden gurnalýar.

Döredijilik sergisi

Medeni miras

06.03.2020

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwri arzyly islegleriň hasyl bolýan ýurdy.

Milli Gymmatlyklarymyzyň Naýbaşy Nusgalary Ýunesko-Nyň Sanawynda

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzyň ajaýyp nusgalarynyň dünýä derejesindäki ornuny ebedileşdirmekde hem-de milli mirasymyzyň ...

Türkmen Milli Halyçylyk Sungaty

Medeni miras

05.03.2020

Halkymyzyň döreden we sünnäläp biziň günlerimize ýetiren gadymy we naýbaşy gymmatlyklarynyň biri hem türkmen halysydyr.

Halkyň Ruhy Hazynasy

Medeni miras

05.03.2020

Milli mirasymyz jemgyýetiň ruhy baýlygynyň aýrylmaz bir bölegidir. Türkmen halkynyň gadymy medeni mirasy, ruhy gymmatlyklary asyrlaryň ...

Çeper Döredijiligiň Ussaçylygy

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimizi ösdürmek, milli mirasymyzy ...

Asyrlara Ýörelge – Nesillere Görelde

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimizde Hormatly Prezidentimiziň milli mirasymyzy öwrenmek we halk arasynda giňden wagyz etmek baradaky syýasatlaryndan ugur alyp...