HABARLAR


Sallançak

Medeni miras

26.05.2020

Çagaly öýde sallançagyň bolmagy türkmen üçin mukaddeslik hasaplanylypdyr. Şonuň üçinem bäbek dünýä inenden köp wagt geçmänkä öýde sallançak gurlupdyr.

Galpak toýy

Medeni miras

22.05.2020

Çaga bir, bir ýarym ýaşanda galpagy syrylyp, galpak toý edilýär. «Çile saçy agyr bolarmyş» diýen yrym bar. Çaganyň ilkinji saçyny daýysyna syrdyrmak däbi gadym döwürlerden bäri ...

Bäbek toýy

Medeni miras

20.05.2020

Her bir türkmen maşgalasy çaga dünýä ineninden, maşgala täze bir kiçijik ynsanyň gelip goşulmagyny uly buýsanç-şatlyk bilen belläp, ony toý tutmak bilen garşy alýar.

Ýol ýaglygy

Medeni miras

12.05.2020

Türkmen toý-baýramy söýýän halk. Munuň özi halkymyzyň şahandazlygyndan, rurhubelentliginden, hemişe parahatçylygyň, abadançylygyň we bagtyýar durmuşyň tarapdarydygyndan nyşandyr.

Kak, Pomidor kişdesi

Medeni miras

07.05.2020

Kak esasan, gyş üçin taýýarlanylýar. Kak taýýarlamak üçin ilki süýjäp, gowy bişen gawunlardan almaly. Olaryň paçagyny we çigidini aýryp, dilip-dilip, arassa gamşyň üstüne sermeli.

Nobat bagşy (1900-1938)

Medeni miras

05.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Halypalaryň ýakyndan ýardam bermeginde Nobat bagşy, Hydyr bagşy, Oraz salyr, Oraz Sopy, Garly bagşy, Muhy bagşy...

Çetrek, Patrak

Medeni miras

02.05.2020

Çetrek taýýarlamak üçin mekgäni söküp, boş gazanyň içine atýarlar. Gazanyň aşagyna ot ýakýarlar. Mekgeler çetiräp başlaýar.

Unaş

Medeni miras

16.04.2020

Unaş türkmen aşhanasynda ýaz-gyş aýlary sowuklama garşy ulanylýan milli tagamlarymyzyň biridir. Unaşy taýýarlamaklyk yhlasy talap edýär. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli.

Dograma

Medeni miras

09.04.2020

Dograma türkmeniň milli tagamlarynyň biri. Dograma taýýarlamak üçin tamdyra petir çörek ýapmaly. Goýun soýup, etini gazana atyp, gerek mukdardaky suwy guýup gaýnatmaly.

HALK MIRASY- HALKYŇ MILLI BAÝLYGY

Medeni miras

27.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary esasynda gül Diýarymyz Türkmenistan dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň hatarynda barýar