HABARLAR


«Görk — agyzdan»

Täzelikler

03.02.2021

Ata-babalarymyzdan miras galan nakyllary okanyňda, olaryň örän synçy bolandyklaryna, durmuş wakalaryny akyl eleginden geçirip, olary çuň manyly gysga setirlerde nesillere

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

03.02.2021

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi.

Agyz-burun örtükleriniň ähmiýeti

Täzelikler

02.02.2021

Köp sanly wirus ýokançlarynyň adamlara ýokuşma ýollarynyň esasylarynyn biri howa-damja ýoly hasap edilýär. Şonuň üçin-de agyz-burun örtüklerini ulanmak

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

02.02.2021

1-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ýurdumyzyň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

01.02.2021

29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Agzybirlik, parahatlyk-ösüşlere badalga

Täzelikler

29.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly şygary bilen ýurdumyz günsaýyn gülläp, ösüşlere tarap barýar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

29.01.2021

28-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

28.01.2021

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

27.01.2021

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň

«Asuda asmanda-parahat ilde, şatlyga beslenýär her bir günümiz»

Täzelikler

26.01.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň toýlardan toýlara ulaşýan günlerinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym-saz bilen bellenilip geçilýär.