HABARLAR


HORMATLY PREZIDENTIMIZ DAÝHANLARYŇ ZÄHMET ÝEŇIŞLERI BARADAKY HASABATLARY KABUL ETDI

Täzelikler

02.07.2021

30-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

01.07.2021

29-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde bina edilen kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Sadyr Žaparow bilen gepleşikleri geçirdi

Täzelikler

01.07.2021

28-nji iýunda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

“Döredijilik duşuşygy”

Täzelikler

18.05.2021

Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky TDÝSM-de ençeme ýyllaryň dowamynda zähmet çekip we bir- näçe şägirtleri ýetişdiren Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri,

Türkmenistanyň Prezidentine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasy gowşuryldy

Täzelikler

31.03.2021

30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň

Işjeň hereket-ömrüňe bereket

Täzelikler

31.03.2021

Bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyna, durnuklylygyna «immunitet» diýilýär. Adam bedenine daşky gurşawdan howa, iýmit, durmuş galtaşyklary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

30.03.2021

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

29.03.2021

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmen gyzynyň Fransiýadaky üstünligi

Täzelikler

29.03.2021

Ýurdumyzyň milli aýdym-saz sungatynyň ajaýyp owazyndan ylham alýan zehinleriň kalbynda belent joşgun bar. Şol joşgundan döreýän aýdym-saz eserleri

Halypanyň sungaty

Täzelikler

25.03.2021

Ata – babalarymyzyň gadymdan gelýän däp – dessury, medeniýeti we sungaty hormatly Prezidentimiziň ýurt başyna geçen gününden bäri täzeden dikeldilýär.