HABARLAR


Sungat joşguny

Täzelikler

28.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary esasynda milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň ösmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

25.12.2020

Häzirki wagtda dowam edýän gyş paslynyň howa şertleri dürlüligi bilen häsiýetlendirilip, güneşli, salkyn, ýagynly günler yzygiderli gaýtalanýar.

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ulgamyny hem-de habar beriş serişdelerini ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi

Täzelikler

24.12.2020

23-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar beriş serişdeleriniň

Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

23.12.2020

Saglygy gorap saklamakda arassa agyz suwunyň örän uly peýdasy bar. Hut şonuň üçin hem lukmanlar her gün azyndan 1,5-2 litre golaý arassa agyz suwuny içmekligi maslahat berýärler

Saglyk kadalaryny berjaý edeliň!

Täzelikler

22.12.2020

Kesellemegiň öňüni almak üçin agyz-burun örtüklerini dakyp çykmak zerurdyr. Agyz-burun örtüginiň ýokarsyndaky simli zolagy burnuň üstünde gysdyrmaly.

«Ýylyň parlak ýyldyzy»

Täzelikler

21.12.2020

Paýtagtymyzda «Ýylyň parlak ýyldyzy» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýaş estrada aýdymçylarynyň bäsleşigi ýerine ýetirijileriň hünär taýdan kämilleşmegini höweslendirmäge hem-de

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý edeliň!

Täzelikler

18.12.2020

Arassaçylyk sagdynlygyň girewidir. Şonuň üçin hem arassaçylygy berjaý etmek biziň baş wezipämizdir. Adam mydama hereketde bolýar. Günüň dowamynda biz daş-töweregimizdäki

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

18.12.2020

17-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

«Bitaraplyk egsilmejek bagtdyr»

Täzelikler

17.12.2020

Bitaraplyk derejesi Türkmen halky üçin buýsanç bulagynyň gözbaşy, bagtyň çür başydyr. Hemişelik Bitaraplygymyz dabarasy soňlanmajak baýramdyr.

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Täzelikler

17.12.2020

15-nji dekabrda ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklar ýakylyp, hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de