HABARLAR


Köp sanly jaý toýlary «Döwlet adam üçindir» diýen şygaryň dabaralanmasy Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

12.11.2020

10-njy noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde

Lukmanyň maslahaty

Täzelikler

11.11.2020

Häzirki döwürde ýurdumyzda keselleriň öňüni almakda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Olaryň hatarynda suwlaryň arassalygyna gözegçilik etmek, akaba suwlaryň

Ýylyň ähli paslynda saglygyňyzy goramak üçin Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

10.11.2020

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, degişli çäreler döwlet derejesindäki talaplara laýyklykda geçirilýär.

Ählihalk bag ekmek dabarasy

Täzelikler

09.11.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze şypahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

09.11.2020

6-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň hormatyna Ahal welaýatynyň Ak

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

06.11.2020

5-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

«Eziz diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar»

Täzelikler

06.11.2020

Ýakynda Garaşsyz ýurdumyzyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň

«Halypany hatyralap»

Täzelikler

05.11.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyñ halk artisti Sahy Jepbarowyñ doglan gününiñ 115-ýyllygyna

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

05.11.2020

4-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk

Lukmanlar maslahat berýär

Täzelikler

04.11.2020

Pasyllaryň çalyşýan döwründe adam bedeninde birnäçe üýtgeşmeler bolup, möwsümde ýiti ýokanç keselleriň ýokuşma howpy artýar. Bu döwürde dürli kesellerden