HABARLAR


Agyz-burun örtüklerini dakynyň!

Täzelikler

31.08.2020

Häzirki wagtda howada zyýanly tozan bölejikleri zerarly döräp biläýjek dürli ýokanç keselleriň adam bedenine ýetirip biljek oňaýsyz täsirleriniň oňüni almak üçin, raýatlara agyz-burun örtüklerini dakynmak maslahat berilýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

28.08.2020

27-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Tebigy melhemlikleriň saglyga peýdasy

Täzelikler

28.08.2020

Durmuşda käte keýpiňi bozýan, sussuňy peseldýän wakalar bolup geçýär. Bu ýakymsyz ýagdaýlar bolsa nerw dartgynlygyna getirip, adamda ukusyzlyk, gaharjaňlyk...

Toplumlaýyn çemeleşmek gurluşyk işleriniň hiliniň we netijeliliginiň esasydyr

Täzelikler

27.08.2020

Toplumlaýyn çemeleşmek gurluşyk işleriniň hiliniň we netijeliliginiň esasydyr Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze taslamalar we birnäçe degalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

Arassaçylyk saglygyň girewidir

Täzelikler

26.08.2020

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek her bir adamyň borjudyr we ol, esasan-da, çaga terbiýesinde uly orun eýeleýär. Her bir adam daşardan geleninden soň, nahardan öň we soň hökmany suratda ellerini sabyn bilen gowy ýuwmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

25.08.2020

24-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň we paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda ...

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Täzelikler

24.08.2020

22-nji awgustda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Mejlisiň altynjy çagrylyşynyň onunjy maslahaty geçirildi, onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ...

Düzgünleri berjaý ediň!

Täzelikler

24.08.2020

Uly adamlar her gün 3 litre çenli suwy kabul etmelidirler. Gaýnadylan suwuň ynsan üçin peýdalydygyny unutmaň!

Saglyk hakynda pähimler

Täzelikler

21.08.2020

Umyt meniň bilýän iň gowy lukmanymdyr. Aleksandr DÝUMA.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň mejlisinde eden

Täzelikler

21.08.2020

Siziň bilşiňiz ýaly, geçen, 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň durmuşynda aýratyn möhüm waka, ýagny Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi bolup geçdi.