HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň wezipeleri boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

17.12.2020

16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

11.12.2020

10-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda gurluşyk ulgamyndaky we senagat

«Bitarapdyr Arkadagly Watanmyz!»

Täzelikler

11.12.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda,

Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

10.12.2020

9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň söwda toplumynda işleriň häzirki ýagdaýyna

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

09.12.2020

8-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky

Milli medeniýetimiziň şanly gadamlary

Täzelikler

07.12.2020

Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 1–12-nji dekabr aralygynda geçirilýän halkara

«Bitaraplygyň ýalkymy»

Täzelikler

07.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny uludan tutýar. Şol toý mynasybetli Aşgabat şäher Medeniýet

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

05.12.2020

4-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

Orkestriň ýaňy

Täzelikler

05.12.2020

Halkara Bitaraplyk gününiň baýram edilýän aýynyň başynda, 4-nji dekabrda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda

Baky Bitaraplygymyza bagyşlanan täze kitap

Täzelikler

05.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni şatlykly wakalara beslenýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň täze