HABARLAR


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

06.05.2020

5-nji maýda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

Türkmenistan ählumumy çökgünligi ýeňip geçmekde raýdaşlyk hereketleriniň strategiýasyny öňe sürýär

Täzelikler

05.05.2020

4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Ýeňiş baýramy mynasybetli konsert geçirildi

Täzelikler

05.05.2020

Türkmenistan-bitaraplygyň mekany ýylynyň her bir güni toýdur baýramlara, ajaýyp dabaralara beslenip gelýär.

Bagtyýarlyk eýýamynda çagalar saz terbiýesi atly ylmy usuly maslahat geçirildi

Täzelikler

05.05.2020

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen medeniýeti we sungaty uly ösüşlere beslenýär.

«Gahrymanlar unudylmaýar»

Täzelikler

05.05.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde Ýeňiş baýramynyň 75 ýyllygyna bagyşlanyp çäre geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

02.05.2020

1-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Sungat serhetsiz dünýä...

Täzelikler

02.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy netijesinde milli medeniýetimizi...

Parahatçylygyň we azatlygyň goragçylaryny sarpalamak — türkmen halkynyň asylly däbi

Täzelikler

01.05.2020

Türkmen halkynyň beýleki doganlyk halklar bilen faşizme garşy uruşda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllyk senesini bellejek wagty daş däl.

Açyk gapylar güni geçirildi

Täzelikler

01.05.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda açyk gapylar güni geçirildi.

Gerçek ýigit

Täzelikler

30.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyz günsaýyn ösüşlere we özgerişlere beslenýär.