HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ulgamyny we köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

09.02.2021

7-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow käbir Hökümet agzalarynyň, medeniýet ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

09.02.2021

6-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, pudaklaýyn dolandyryş

Möwsümleýin keselleriň öňüni alalyň!

Täzelikler

05.02.2021

Keselleriň öňüni almak sagdyn bolmagyň esasy şertidir. Möwsümleýin döreýän ýokanç keselleriň öňüni almak üçin bolsa, keseliň öňüni alyş gündelik çäreleri ýerine ýetirmek we bedeniň kesele garşy

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

05.02.2021

4-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

04.02.2021

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn

«Görk — agyzdan»

Täzelikler

03.02.2021

Ata-babalarymyzdan miras galan nakyllary okanyňda, olaryň örän synçy bolandyklaryna, durmuş wakalaryny akyl eleginden geçirip, olary çuň manyly gysga setirlerde nesillere

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

03.02.2021

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi.

Agyz-burun örtükleriniň ähmiýeti

Täzelikler

02.02.2021

Köp sanly wirus ýokançlarynyň adamlara ýokuşma ýollarynyň esasylarynyn biri howa-damja ýoly hasap edilýär. Şonuň üçin-de agyz-burun örtüklerini ulanmak

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

02.02.2021

1-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ýurdumyzyň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

01.02.2021

29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.