HABARLAR


Agzybirlik, parahatlyk-ösüşlere badalga

Täzelikler

29.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly şygary bilen ýurdumyz günsaýyn gülläp, ösüşlere tarap barýar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

29.01.2021

28-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

28.01.2021

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

27.01.2021

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň

«Asuda asmanda-parahat ilde, şatlyga beslenýär her bir günümiz»

Täzelikler

26.01.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň toýlardan toýlara ulaşýan günlerinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym-saz bilen bellenilip geçilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

26.01.2021

25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

25.01.2021

22-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Çagalar çeperçilik mekdebinde

Täzelikler

23.01.2021

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň döwletli ýolbaşçylygynda eziz halkymyzyň her bir güni uly ruhybelentliklere beslenýär.

Pasla görä geýinmek — keselleriň öňüni almagyň ygtybarly şerti

Täzelikler

23.01.2021

Gyşyň aýazly günlerinde adamlar limonly, itburunly, bally çaýa has köp isleg bildirýärler. Dürli miweleriň ter şireleri, hususan-da, naryň şiresi örän peýdalydyr.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew möhüm resminama gol çekilmegini mübäreklediler

Täzelikler

23.01.2021

21-nji ýanwarda türkmen paýtagtynda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda