HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi

Täzelikler

21.01.2021

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy.

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

21.01.2021

Golaýda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bagtyýarlyk hem-de Ýasmansalyk Medeniýet öýüniň gurnamagynda sagdyn durmuş ýörelgesi barada gürrüňdeşlik geçirildi.

Şanly waka mynasybetli hoşallyk dabarasy

Täzelikler

21.01.2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda 2021-nji «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

20.01.2021

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary

«Parahatlyk, ynanyşmak Arkadagyň ak ýoly»

Täzelikler

20.01.2021

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygynyň bellenilýän ýylynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.01.2021

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp

Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar

Täzelikler

18.01.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Lebap welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Halkara ulag, energetika we aragatnaşyk ulgamlarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralar

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Türkmenabatda Akina-Andhoý (Owganystan Yslam Respublikasy) menzilleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanmaga berilmegi

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Täzelikler

15.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türmenistan-Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda ýurdumyz diňe ösüşlere tarap gadam basýar.