HABARLAR


«Ýylyň parlak ýyldyzy»

Täzelikler

21.12.2020

Paýtagtymyzda «Ýylyň parlak ýyldyzy» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýaş estrada aýdymçylarynyň bäsleşigi ýerine ýetirijileriň hünär taýdan kämilleşmegini höweslendirmäge hem-de

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý edeliň!

Täzelikler

18.12.2020

Arassaçylyk sagdynlygyň girewidir. Şonuň üçin hem arassaçylygy berjaý etmek biziň baş wezipämizdir. Adam mydama hereketde bolýar. Günüň dowamynda biz daş-töweregimizdäki

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

18.12.2020

17-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

«Bitaraplyk egsilmejek bagtdyr»

Täzelikler

17.12.2020

Bitaraplyk derejesi Türkmen halky üçin buýsanç bulagynyň gözbaşy, bagtyň çür başydyr. Hemişelik Bitaraplygymyz dabarasy soňlanmajak baýramdyr.

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Täzelikler

17.12.2020

15-nji dekabrda ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklar ýakylyp, hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de

Türkmenistanyň Prezidenti jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň wezipeleri boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

17.12.2020

16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

11.12.2020

10-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda gurluşyk ulgamyndaky we senagat

«Bitarapdyr Arkadagly Watanmyz!»

Täzelikler

11.12.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda,

Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

10.12.2020

9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň söwda toplumynda işleriň häzirki ýagdaýyna

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

09.12.2020

8-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky