HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

24.06.2020

23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Medeniýet günlerine bagyşlanan ylmy-amaly maslahaty

Täzelikler

24.06.2020

Ajap eýýamda bedew bady bilen öňe barýan eziz watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenip, guwandyryjy ösüşleriň dünýä dolýan döwründe, ýurdumyz döredijilikli zähmetiň ...

Altynsow bugdaýly meýdanlar — Watanymyzyň rowaçlygynyň ajaýyp nyşany

Täzelikler

23.06.2020

22-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ahal welaýatynda boldy. Döwlet Baştutanymyz saparynyň çäklerinde welaýatdaky täze senagat toplumlarynyň ...

Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Täzelikler

22.06.2020

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi şu ýyl Daşoguz welaýatynda geçirilýär. Sizi Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet ...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.06.2020

18-nji iýunda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Tükmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden paýtagtymyza tarap ugrady.

Oba maksatnamasy hereketde: obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň şerti Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

Täzelikler

18.06.2020

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda...

Mirasym mertebäm – Terbiýe mekdebim

Täzelikler

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähiminden joşup çykan «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda Türkmenistanyň Mejlisi...

Bol hasyl sebitleriň önümçilik kuwwatyny artdyrýar Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

Täzelikler

17.06.2020

16-njy iýunda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Türkmenistanlylaryň saglygy we dynç alşy — döwletimiziň esasy aladasy

Täzelikler

16.06.2020

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş ...

Uçurumlaryň döwlet synaglary

Täzelikler

16.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadag Prezidentimiz talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli bolmaklary