HABARLAR


Lukman maslahat berýär

Täzelikler

23.05.2020

Her gezek suw gaýnadanyňyzdan soň, suw gaýnadýan gabyňyzyň, çaýnegiňiziň düýbündäki çökündileri aýyrmaly.

«Asuda Watanym Türkmenistanym»

Täzelikler

21.05.2020

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi we 2-nji çagalar çeperçilik mekdebi bilen bilelikde ...

Milli Baýdagymyz – Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistanyň batly gadamlarynyň belent nyşanydyr

Täzelikler

20.05.2020

Garaşsyz Bitarap Türkmenistanda milli senenamamyzyň iň şanly seneleriniň biri – Konstitusiýanyň we Döwlet tugunyň güni uly dabara bilen bellenilip geçildi.

Watanymyzyň Döwlet nyşanlary — halkymyzyň buýsanjy we beýik ýeňişleri

Täzelikler

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

Ussatlyk sapagy

Täzelikler

19.05.2020

15-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Ermenistan Respublikasynyň Komitas adyndaky Ýerewan döwlet konserwatoriýasynyň ...

Türkmenistanyň Prezidenti: — watany goramagyň mukaddes borjy — deňsiz-taýsyz ruhy gymmatlyk

Täzelikler

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky harby mekdebe ýadygärlik gymmatlyklary gowşurdy

Türkmenistanyň paýtagty dünýäniň okgunly ösýän şäherleriniň biridir

Täzelikler

12.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

Buýsanç döreden sazlar

Täzelikler

11.05.2020

Golaýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňişiň 75-ýyllygyna bagyşlanan hasabat konserti geçirildi.

Watan Gahrymanlarynyň hatyrasyny mukaddes sarpalaýar

Täzelikler

11.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy...

Beýik Ýeňişiň 75 ýyllygy mynasybetli ajaýyp dabara

Täzelikler

08.05.2020

Beýik ýeňişiň 75 ýyllygy mynasybetli şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dürli dabaralar ýaýbaňlanýar. Halklaryň umyt-arzuwlary, olaryň Beýik Ýeňşiň hatyrasyna çeken ...