HABARLAR


Watanymyzyň gözellikleri

Täzelikler

08.05.2020

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda uly depginde ösýän watanmyzda her bir günimiz toýdur baýrama beslenýär. Hormatly Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gülleýär hem-de gül açýar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

07.05.2020

6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Täzelikler

06.05.2020

5-nji maýda Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

06.05.2020

5-nji maýda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

Türkmenistan ählumumy çökgünligi ýeňip geçmekde raýdaşlyk hereketleriniň strategiýasyny öňe sürýär

Täzelikler

05.05.2020

4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Ýeňiş baýramy mynasybetli konsert geçirildi

Täzelikler

05.05.2020

Türkmenistan-bitaraplygyň mekany ýylynyň her bir güni toýdur baýramlara, ajaýyp dabaralara beslenip gelýär.

Bagtyýarlyk eýýamynda çagalar saz terbiýesi atly ylmy usuly maslahat geçirildi

Täzelikler

05.05.2020

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen medeniýeti we sungaty uly ösüşlere beslenýär.

«Gahrymanlar unudylmaýar»

Täzelikler

05.05.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde Ýeňiş baýramynyň 75 ýyllygyna bagyşlanyp çäre geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

02.05.2020

1-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Sungat serhetsiz dünýä...

Täzelikler

02.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy netijesinde milli medeniýetimizi...