HABARLAR


SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGELERINIŇ PUGTALANDYRYLMAGY MILLI LIDERIMIZIŇ SYÝASATYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGRUDYR

Täzelikler

15.11.2021

13-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş sapary tamamlanandan soň, Türkmenbaşy şäherine geldi. Milli Liderimiz bu ýerde egindeşleri bilen Hazaryň kenarynda gurlan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ DUŞUŞYGY

Täzelikler

15.11.2021

12-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Stambul şäherinde geçirilýän Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

Täzelikler

15.11.2021

12-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň üçünji mejlisi geçirildi. Onda 30-njy oktýabrda geçirilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň 15-nji maslahatynyň barşynda kabul edilen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞYGY

Täzelikler

15.11.2021

12-nji noýabrda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak maksady bilen, Stambulda iş saparynda bolýan

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň sammitine gatnaşdy

Täzelikler

15.11.2021

12-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk ge¬ňeşiniň (Türki ge¬ňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY MASLAHAT GEÇIRDI

Täzelikler

12.11.2021

11-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Ge¬ňeşiň agzalarynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAGTAÇYLARYŇ ZÄHMET ÝEŇŞI HAKYNDAKY HASABATLARY KABUL ETDI

Täzelikler

12.11.2021

11-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn

SAGLYGYMYZY GORALYŇ!

Täzelikler

12.11.2021

Kesellerden goranmak üçin şahsy goranyş çärelerini doly we dogry berjaý etmegimiz zerurdyr. Munuň üçin her birimiziň dem alyş ýollary üçin niýetlenen gorag serişdelerini, agyz-burun örtüklerini ulanmagymyz, köpçülik ýerlerinde

Aşgabatda pudaklaýyn halkara onlaýn maslahat geçirilýär

Täzelikler

11.11.2021

10-njy noýabrda paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahaty öz işine başlady. Hormatly Prezidentimiz

TÄZE DESGALAR DIÝARYMYZYŇ DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞINIŇ NYŞANYDYR

Täzelikler

11.11.2021

10-njy noýabrda Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy bolup, olar ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly