HABARLAR


Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Täzelikler

15.07.2021

14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat

GAÝNAN SUW- JANA DERMAN

Täzelikler

14.07.2021

Günüň mazaly gyzýan wagty çagalar we adamlar ýygy-ýygydan suwsaýarlar, yssylaýarlar. Çagalar daşarda ýada oba ýerinde oýnap-güýmenip ýören wagty, dürli sport gurnaklaryna gidenlerinde, olara duş gelen ýerlerinden suw içmek maslahat berilmeýär.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

14.07.2021

13-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna boljak iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň maksatnamasyna garaldy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HYTAÝYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINI KABUL ETDI

Täzelikler

14.07.2021

13-nji iýulda “Oguzhan” köşkler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi. Ol düýn Türkmenistana iki günlük resmi sapar bilen geldi.

BILIM ULGAMYNYŇ INNOWASION ÖSÜŞI YLMY-TEHNIKI ÖŇEGIDIŞLIKLERIŇ BINÝADYDYR

Täzelikler

13.07.2021

12-nji iýulda paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okamaga isleg bildirýänlerden resminamalar kabul edilip başlandy.

ŞU DÜZGÜNLERIŇ BERJAÝ EDILMEGI SIZIŇ SAGDYN BOLMAGYŇYZA ÝARDAM EDER:

Täzelikler

13.07.2021

— Elleri ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmak; — Agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynmak; — Öýlerde we iş ýerlerinde otaglaryň howasyny tämizläp durmak;

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

Täzelikler

12.07.2021

9-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Milli Geňeşiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň,

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy

Täzelikler

09.07.2021

7-nji iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklaryny ýerine ýetirdi we welosipedde gezelenç etdi

SANJYMLAR — SAGDYNLYGYŇ KEPILI

Täzelikler

07.07.2021

Keselleriň öňüni alyş çäreleriniň umumy we ýöriteleşdirilen usullary bolup, olaryň umumy usullaryna şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmek, sagdyn iýmitlenmek, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýlary ulanmak degişlidir.

TÜRKMENISTAN SEBITIŇ WE YKLYMYŇ DÖWLETLERINIŇ HYZMATDAŞLYGYNYŇ KÖPRÜLERINI DÖREDÝÄR

Täzelikler

07.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşdy