HABARLAR


Oba maksatnamasy hereketde: obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň şerti Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

Täzelikler

18.06.2020

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda...

Mirasym mertebäm – Terbiýe mekdebim

Täzelikler

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähiminden joşup çykan «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda Türkmenistanyň Mejlisi...

Bol hasyl sebitleriň önümçilik kuwwatyny artdyrýar Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

Täzelikler

17.06.2020

16-njy iýunda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Türkmenistanlylaryň saglygy we dynç alşy — döwletimiziň esasy aladasy

Täzelikler

16.06.2020

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş ...

Uçurumlaryň döwlet synaglary

Täzelikler

16.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadag Prezidentimiz talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli bolmaklary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

15.06.2020

12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

«Ylym döwletiň kuwwaty»

Täzelikler

12.06.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky agzybirlikli zähmeti bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin asylly zähmet çekýärler .

«Bitarapdyr Diýarym - dünýä doldy owazym»

Täzelikler

12.06.2020

Türkmen aýdym-saz sungatynyň howandary bolan Hormatly Arkadagymyzyň edýän atalyk aladasy esasynda sungatymyz ajaýyp ösüşlere eýe bolýar.

Ekerançylaryň yhlasly zähmeti bilen türkmen saçaklarynyň berekedi artýar Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

Täzelikler

11.06.2020

10-njy iýunda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi...

Oba hojalyk önümçiligini döwlet tarapyndan goldamagyň maksady azyk bolçulygydyr Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

Täzelikler

10.06.2020

9-njy iýunda Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.