HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady

Täzelikler

09.06.2020

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady.

Ylym bagtly geljegiň binýadydyr

Täzelikler

09.06.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Ylymlar güni mynasybetli halypa mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ...

Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä günine

Täzelikler

09.06.2020

Golaýda Bütündünýä Ýer şaryny goramaklygyň 50 ýyllyk hem-de Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanda Tebigaty goramagyň 25 ýyllyk ýubileýi mynasybetli ...

Информация о мерах, предпринимаемых правительством Туркменистана в области охраны здоровья населения и по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции СОVID-19, изложенных в письме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Täzelikler

08.06.2020

В связи с появлением инфекции нового типа — коронавирусной инфекции СОVID-19, сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьёзным вызовом, охватывающим обширные географические пространства, вли¬яющим на жизнь многих государств и народов.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat

Täzelikler

08.06.2020

Häzirki wagtda adamzat ýokanjyň täze görnüşiniň— COVID-19 koronawirus ýokanjynyň ýüze çykmagy bilen baglylykda, örän uly giňişlikleri öz gerimine alýan, köp sanly döwletleriň we halklaryň durmuşyna täsirini ýetirýän örän

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

05.06.2020

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk ...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

Täzelikler

03.06.2020

2020-nji ýylyň 2-nji iyunynda «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda wideo maslahat görnüşinde Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmaga degişli teklipler boýunça iki günlük ...

Hasabat konserti

Täzelikler

01.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şeýle dabaralaryň biri hem şu gün Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda

Talyp joşguny-2020

Täzelikler

29.05.2020

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ...

Parahatlyk dünýäsi

Täzelikler

28.05.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň milli medeniýetini