HABARLAR


Ýaş nesil hakda alada

Täzelikler

28.05.2020

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladalary netijesinde, beýleki pudaklar bilen bir hatarda, bilim ulgamy hem uly ösüşlere eýe bolýar.

Rowaçlyklara beslenen sungat

Täzelikler

27.05.2020

Hormatly Prezidentimiz ýaş nesle uly ynam bildirip, olaryň geljekde bilimli hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin uly aladalar edýär. Ýaş zehinleri ýüze çykarmakda, olara döwrebap bilim ...

Gaýnadylan suwuň peýdasy

Täzelikler

26.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak boýunça tutumly işlerde keselleriň öňüni almaklyga uly orun degişlidir.

Lukman maslahat berýär

Täzelikler

23.05.2020

Her gezek suw gaýnadanyňyzdan soň, suw gaýnadýan gabyňyzyň, çaýnegiňiziň düýbündäki çökündileri aýyrmaly.

«Asuda Watanym Türkmenistanym»

Täzelikler

21.05.2020

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi we 2-nji çagalar çeperçilik mekdebi bilen bilelikde ...

Milli Baýdagymyz – Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistanyň batly gadamlarynyň belent nyşanydyr

Täzelikler

20.05.2020

Garaşsyz Bitarap Türkmenistanda milli senenamamyzyň iň şanly seneleriniň biri – Konstitusiýanyň we Döwlet tugunyň güni uly dabara bilen bellenilip geçildi.

Watanymyzyň Döwlet nyşanlary — halkymyzyň buýsanjy we beýik ýeňişleri

Täzelikler

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

Ussatlyk sapagy

Täzelikler

19.05.2020

15-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Ermenistan Respublikasynyň Komitas adyndaky Ýerewan döwlet konserwatoriýasynyň ...

Türkmenistanyň Prezidenti: — watany goramagyň mukaddes borjy — deňsiz-taýsyz ruhy gymmatlyk

Täzelikler

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky harby mekdebe ýadygärlik gymmatlyklary gowşurdy

Türkmenistanyň paýtagty dünýäniň okgunly ösýän şäherleriniň biridir

Täzelikler

12.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy