HABARLAR


Türkmen bedewiniň milli baýramy

Täzelikler

27.04.2020

26-njy aprelda Köpetdagy etekläp oturan Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi.

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna geçirilýän dabaralara badalga berildi

Täzelikler

24.04.2020

23-nji aprelda Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýetip gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi

Bitaraplygyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli online maslahat geçirildi

Täzelikler

24.04.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Telekomunikasiýalar we informatika institutynyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ilkinji amaly online maslahaty geçirildi.

BMG Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ähli başlangyçlaryny tutyşlygyna we doly goldaýar

Täzelikler

23.04.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi

Dünýä halklarynyň ýakynlaşmagynyň bähbidine medeni gatnaşyklar

Täzelikler

23.04.2020

22-nji aprelda ÝUNESKO-nyň howandarlygynda dünýäniň iki ýüzden gowrak ýurdunyň medeniýet ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda onlaýn wideomaslahaty geçirildi

Teleköpri arkaly onlaýn konsert

Täzelikler

23.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan ösen aň-düşünjeli nesli terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda uly ösüşler bilen öňe barýar.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça maslahatlar

Täzelikler

22.04.2020

— sagdyn durmuş ýörelgelerine eýeriň: gowy ukyňyzy alyň, dogry we kadaly iýmitleniň, gün tertibiňizi dogry düzüň hem-de bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyň

Baýramçylyk konserti

Täzelikler

21.04.2020

Türkmen Bedewiniň milli baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

21.04.2020

20-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlary:

Täzelikler

20.04.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlary: