HABARLAR


2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»: Behişdi bedewlerimiz bilen sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

20.04.2020

19-njy aprelda dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli ýörişi amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

20.04.2020

17-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Yaş nesliň aladasy – bagtyýar geljegiň binýady

Täzelikler

20.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir» diýen ýörelgä esaslanyp alyp barýan parasatly syýasatynyň, baş ugurlarynyň biri-de ýaş nesil baradaky taýsyz tagallalarydyr.

Bedew batly diýarym–Bitaraplygyň mekany

Täzelikler

20.04.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar.

Kämil kanun – kämil jemgyýet

Täzelikler

20.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda ýurdumyz diňe ösüşlere tarap gadam basýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — «Ýaşyl» tehnologiýalar — halk hojalyk toplumyny ösdürmekde ileri tutulýan ugur

Täzelikler

15.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşky gurşawy goramak hem-de bu ugurda abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ulgamynda...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

14.04.2020

13-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna

Hormatly Prezidentimiz Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň wideoaragatnaşyk arkaly sammitine gatnaşdy

Täzelikler

13.04.2020

10-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra, häzirki döwürde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

13.04.2020

10-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtyň gurlyşyk desgalaryndaky işler bilen tanyşdy

Täzelikler

10.04.2020

9-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýlary bilen tanyşdy.