HABARLAR


Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş metjidinde sadaka berdi

Talyplaryň täsirli sergisi

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň geljegi, buýsanjy hasaplanýan ýaşlar baradaky alada mähriban Arkadagymyzyň elmydama üns merkezinde.

«Edebim – mertebäm» atly maslahat

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenisatanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenisatanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenisatanyň saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamagynda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

27.03.2020

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ PUDAGYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

Täzelikler

26.03.2020

25-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň hem-de «Türkmennebit» ...

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Täzelikler

25.03.2020

«Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Hormatly Prezidentimiz söwdany we telekeçiligi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

25.03.2020

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

24.03.2020

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň...

Bag ekmek dabarasy

Täzelikler

23.03.2020

2020-nji ýylyň 21-nji martynda Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen ýurdumyz boýunça Ählihalk bag ekmek dabarasyna agzybirlik bilen girişildi