HABARLAR


Kalba siňen aýdymlar

Täzelikler

20.03.2020

Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere beslenýär.

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk we senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

20.03.2020

19-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän ...

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI WE RESMINAMA DOLANYŞYGYNY SANLYLAŞDYRMAK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

19.03.2020

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary ...

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HEM-DE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK

Täzelikler

19.03.2020

18-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

TEBIGATY GORAP SAKLAMAK — MILLI LIDERIMIZIŇ SYÝASATYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGRY

Täzelikler

18.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

17.03.2020

16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda ...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Täzelikler

17.03.2020

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan ...

Mukam ýolunyň dowamy

Täzelikler

16.03.2020

Türkmen aýdym-saz sungatynyň uly ojagy bolan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ussat mugallymlaryň halypalyk etmeginde ...

Ýüzärlik

Täzelikler

16.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 13-nji martynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde...

Zenanlary gutlamak dabarasy

Täzelikler

06.03.2020

Şu günler Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda Baky Bitarap Türkmenistan