HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

31.03.2020

30-njy martda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Täzelikler

31.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 27-sine «Gündogar ýurtlarynyň şekillendiriş sungatynyň taryhy» atly okuw kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Täzelikler

30.03.2020

29-njy martda dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp ...

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş metjidinde sadaka berdi

Talyplaryň täsirli sergisi

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň geljegi, buýsanjy hasaplanýan ýaşlar baradaky alada mähriban Arkadagymyzyň elmydama üns merkezinde.

«Edebim – mertebäm» atly maslahat

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenisatanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenisatanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenisatanyň saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamagynda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

27.03.2020

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ PUDAGYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

Täzelikler

26.03.2020

25-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň hem-de «Türkmennebit» ...

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Täzelikler

25.03.2020

«Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda