HABARLAR


«Şirin zybanym bar meniň» atly halypalar bilen döredijilik duşuşygy

Täzelikler

25.02.2021

2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda dil medeniýetiniň ösüşine hem-de edebi diliň kadalarynyň sahna

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Täzelikler

24.02.2021

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.

Online okuw sapagy

Täzelikler

24.02.2021

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ýurdumyzyň ýörite sungat mekdepleriniň gatnaşmagynda Amerikanyň birleşen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, «Türkmen atlary»

Döredijilik duşuşygy

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bilen Ermenistanyň Komitas adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly döredijilik duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

22.02.2021

19-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Aýdym-sazly söhbetdeşlik duşuşygy

Täzelikler

19.02.2021

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebinde, saz gurallary sazlaýjy bolup zähmet çekýän Ýewgeniý Sapeginiň 75 ýaş toýy mynasybetli «Toý baýramly – mekan» atly aýdym-

«Halypa şägirt duşuşygy»

Täzelikler

19.02.2021

Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Ussatlyk sapagy

Täzelikler

17.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen ýaşlarynyň ylymly-bilimli, sagdyn, dörediji

Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň işi bilen tanyşdy

Täzelikler

16.02.2021

15-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkezine bardy.