HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

23.08.2021

20-nji aw¬gustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşy bilen bagly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy,

Magtymguly, adyň doldy jahana...

Täzelikler

20.08.2021

Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama

ARASSAÇYLYK SAGLYGY GORAMAKDYR

Täzelikler

20.08.2021

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Saglyk» döwlet maksatnamasyndan ugur alyp, saglygy goraýyş ulgamynda uly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen epidemiologik ýagdaýlar zerarly

“MIRAS” ŽURNALY HALKYMYZYŇ TARYHY-MEDENI GEÇMIŞI BARADA

Täzelikler

20.08.2021

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan ýylyň her çärýeginde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany

BAGTYÝARLYK DÖWRÜMIZIŇ ÇEPER KEŞBI

Täzelikler

20.08.2021

Golaýda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar

ŞÖHRATLY SENE DOSTLUKLY ÝURTDA DABARALANÝAR

Täzelikler

20.08.2021

16 — 18-nji awgustda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ýurduň Milli kitaphanasynyň kongresler zalynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda giňden dabaralandyrylýan mukaddes

Tomusda iýmiti nähili saklamaly?

Täzelikler

18.08.2021

Yssy howada iýmitiň zaýalanmak ähtimallygy ýokarlanýar. Şoňa görä, ýaz-tomus pasyllarynda azyk önümlerini, ylaýta-da çalt zaýalanýan önümleri saklamagyň düzgünlerini berjaý etmäge has ätiýaçly çemeleşmeli. Süýt, et

Düzgünleri berjaý edeliň, sagdyn bolalyň!

Täzelikler

13.08.2021

Howadaky tozan bölejikleriniň mukdarynyň kadadan artmagy, şeýle-de möwsümleýin döreýän kesellerden goranmak üçin lukmanlar şu düzgünleri berjaý etmegi maslahat berýärler:

HAZAR DEŇZINIŇ DAŞKY GURŞAWYNY GORAMAK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK

Täzelikler

13.08.2021

12-nji awgustda Oba hojalyk toplumynyň binasynda «Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Şanly senä — Hazar deňziniň gününe bagyşlanan bu maslahaty hormatly

MÄLIKGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ ÖMRI — MERDANALYGYŇ NUSGALYK MEKDEBI

Täzelikler

13.08.2021

12-nji awgustda paýtagtymyzdaky ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde «Merdanalyk mekdebi» ady bilen dabaraly çäre geçirildi. Ol içeri işler edaralarynyň hormatly