HABARLAR


Işjeň hereket-ömrüňe bereket

Täzelikler

31.03.2021

Bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyna, durnuklylygyna «immunitet» diýilýär. Adam bedenine daşky gurşawdan howa, iýmit, durmuş galtaşyklary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

30.03.2021

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

29.03.2021

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmen gyzynyň Fransiýadaky üstünligi

Täzelikler

29.03.2021

Ýurdumyzyň milli aýdym-saz sungatynyň ajaýyp owazyndan ylham alýan zehinleriň kalbynda belent joşgun bar. Şol joşgundan döreýän aýdym-saz eserleri

Halypanyň sungaty

Täzelikler

25.03.2021

Ata – babalarymyzyň gadymdan gelýän däp – dessury, medeniýeti we sungaty hormatly Prezidentimiziň ýurt başyna geçen gününden bäri täzeden dikeldilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

25.03.2021

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, paýtagtymyzyň işewürlik we durmuş maksatly desgalaryň kemala gelýän

Ahalteke bedewlerimiziň dünýä dolan şöhraty milletimiziň buýsanjydyr

Täzelikler

24.03.2021

23-nji martda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Bedew batly öňe barýar Arkadagly Türkmenistan!» atly çäre geçirildi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Täzelikler

24.03.2021

22-nji martda— baýramçylyk güni ir bilen özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmaga hem-de döredijilik işlerine sarp etmegi ýola goýan milli Liderimiz

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynyň ýagdaýy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.03.2021

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli kömekçi hojalyklarda alnyp

Bagtyýar ýurdumyza - Nowruz geldi, ýaz geldi

Täzelikler

19.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bagtyýarlyk etrabyndaky 7-nji çaglar sungat mekdebi «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Milli