HABARLAR


«Parahatlyk, ynanyşmak Arkadagyň ak ýoly»

Täzelikler

20.01.2021

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygynyň bellenilýän ýylynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.01.2021

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp

Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar

Täzelikler

18.01.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Lebap welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Halkara ulag, energetika we aragatnaşyk ulgamlarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralar

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Türkmenabatda Akina-Andhoý (Owganystan Yslam Respublikasy) menzilleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanmaga berilmegi

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Täzelikler

15.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türmenistan-Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda ýurdumyz diňe ösüşlere tarap gadam basýar.

Şanly ýylyň badalgasyna bagyşlanan dabaraly maslahat

Täzelikler

12.01.2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda agzybir halkymyz täze ýyla - 2021-nji ýyla ýagşy niýetler, hoşniýetli arzuwlar bilen gadam basdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

11.01.2021

8-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen Täze, 2021-nji ýylda

Örtük dakyn! Hem özüňi, hem töweregiňdäkileri gora!

Täzelikler

08.01.2021

Gyşda ýüze çykyp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, pasla görä gün tertibini dogry alyp barmak, howanyň derejesine laýyklykda geýinmek zerir bolup durýar.

Saglygym-baýlygym

Täzelikler

07.01.2021

Howanyň sowuk döwründe adam bedeninde birnäçe üýtgeşmeler bolup, möwsümde ýiti ýokanç keselleriň ýokuşma howpy artýar. Bu döwürde dürli kesellerden goranmak üçin şu aşakdaky kadalary berjaý etmek maslahat berilýär.