HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze harby uçarda synag uçuşyny geçirdi

Täzelikler

02.08.2021

1-nji awgustda Bu sebitde iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow irki maşklary ýerine ýetirenden soň, pyýada we welosipedde gezelenç etdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI — RUHUBELENTLIGIŇ WE DÖREDIJILIGIŇ ÇEŞMESI

Täzelikler

02.08.2021

31-nji iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün agtyklary bilen “Rahat” atly häzirki zaman gämisinde Hazar deň¬ziniň gi¬ňişliklerinde gezelenç etdi. Ýokary derejede

Saglygymyz özümize bagly

Täzelikler

02.08.2021

Tomus aýlarynda sowuklama keselleri bilen köplenç sowadyjylaryň güýçli täsiri bolýan, arassa howada gezelenç etmeýän, köp aladalanýan, ukusyny doly almaýan adamlar näsaglaýarlar. Zyýanly endikler, az hereketlilik, nädogry we

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI

Täzelikler

02.08.2021

30-njy iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri

« Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu ýylyň awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda jemi 6 sany möhüm halkara çäre geçiriler.

Täzelikler

30.07.2021

Olar: 1. Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndan, 2. Sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyndan, 3. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara sergisinden,

KESELLERDEN GORANALYŇ

Täzelikler

29.07.2021

Saglyk — gymmatly baýlyk. Bu baýlygy aýap saklamak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmek zerur. Dogry iýmitleniň! Witaminlere baý gök önümleri we miweleri köpräk iýiň!

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINIŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

29.07.2021

28-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmed Alhaý Hamad Hamis Al Hamelini kabul etdi.

AGYR ATLETIKAÇY POLINA GURÝEWA OLIMPIÝA OÝUNLARYNDA TÜRKMENISTAN ÜÇIN ILKINJI MEDALY GAZANDY

Täzelikler

28.07.2021

27-nji iýulda Ýaponiýadan şatlykly habar gelip gowuşdy — XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň medalyny taryhda ilkinji gezek Türkmenistana Polina Gurýewa getirdi. Ol agyr atletika boýunça ýaryşlarda çykyş edip, 59 kilograma

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

28.07.2021

27-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň wezipä täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýdi kabul etdi.

ARASSAÇYLYK SAGLYKDYR

Täzelikler

27.07.2021

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi her möwsümde ýüze çykyp biljek ýokanç keselleriň öňüni alýar. Ýokanç keseller, esasan, hapa ellerden, bişirilmedik iýmitlerden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Saglygy berkitmek