HABARLAR


ARASSAÇYLYK SAGLYKDYR

Täzelikler

27.07.2021

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi her möwsümde ýüze çykyp biljek ýokanç keselleriň öňüni alýar. Ýokanç keseller, esasan, hapa ellerden, bişirilmedik iýmitlerden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Saglygy berkitmek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

27.07.2021

26-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de welaýatlaryň

HALY SUNGATYNYŇ WASPÇYSY

Muzeýler

27.07.2021

Irki döwürlerde dörän haly dokmaçylygy senedi müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, biziň döwrümize çenli beýik we inçe sungata öwrüldi. Bu halylar diňe biziň milletimiziň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň medeniýetiniň

AGYZ-BURUN ÖRTÜGI — KESELLERE GARŞY BERK BÖWET

Täzelikler

26.07.2021

Häzirki wagtda howadaky tozan bölejikleriniň mukdarynyň kadadan artandygy sebäpli, lukmanlar daşary çykylanda, hökman agyz-burun örtügini dakynmagy maslahat berýärler. Munuň özi kesellerden goranmagyň iň ygtybarly

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

Täzelikler

26.07.2021

24-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

26.07.2021

23-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

ELEKTRON KITAPHANA — DÖWREBAPLYK

Kitaphanalar

26.07.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata höwesini ösdürmek, aýdym-saz sungatymyzy,

“Garagumyň aýdymçysy” atly şahyr Kasym Nurbatowyň doglan gününiň 70 ýyllygyna bagyşlanan edebi ertirlik.

Kitaphanalar

23.07.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Garagumyň aýdymçysy”

AK ÖÝLER — agzybirligiň nyşany

Täzelikler

23.07.2021

Halkymyzyň agzybirliginiň, Watan berkararlygynyň nyşany bolan ak öýler ähli welaýatlarymyzyň merkezleriniň bezegine öwrüldi. Bu gün «Türkmeniň ak öýi» binalarynda tutulýan berkararlyk toýlary dünýä ýaň salýar.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HALK HOJALYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

23.07.2021

22-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň,