HABARLAR


Pasla görä geýinmek — keselleriň öňüni almagyň ygtybarly şerti

Täzelikler

23.01.2021

Gyşyň aýazly günlerinde adamlar limonly, itburunly, bally çaýa has köp isleg bildirýärler. Dürli miweleriň ter şireleri, hususan-da, naryň şiresi örän peýdalydyr.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew möhüm resminama gol çekilmegini mübäreklediler

Täzelikler

23.01.2021

21-nji ýanwarda türkmen paýtagtynda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi

Täzelikler

21.01.2021

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy.

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

21.01.2021

Golaýda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bagtyýarlyk hem-de Ýasmansalyk Medeniýet öýüniň gurnamagynda sagdyn durmuş ýörelgesi barada gürrüňdeşlik geçirildi.

Şanly waka mynasybetli hoşallyk dabarasy

Täzelikler

21.01.2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda 2021-nji «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

20.01.2021

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary

«Parahatlyk, ynanyşmak Arkadagyň ak ýoly»

Täzelikler

20.01.2021

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygynyň bellenilýän ýylynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde

Muzeýara wideo-aragatnaşyk maslahaty

Muzeýler

20.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda halkyň däp-dessurlaryny

Parahatçylygyň daragty

Kitaphanalar

19.01.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde öz okyjylary bilen parahatçylygyň

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» atly sergi

Muzeýler

19.01.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatynda hemmetaraplaýyn üstünliklere ýetmek üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär.