HABARLAR


«Sepilen tohumlar rysk bolup galdy, bereket eçildi, desterhan boldy»

Kitaphanalar

09.11.2020

Garaşsyz Hemişelik Bitarap ýurdumyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Hasyl baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

06.11.2020

5-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

Altyn güýzüň berekedi

Muzeýler

06.11.2020

2020-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl toýuna bagyşlanyp «Altyn güýzüň berekedi» atly sergi gurnaldy.

«Bitaraplyk parahatçylygyň ak ýoly»

Kitaphanalar

06.11.2020

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy noýabr aýynyň 4-ne Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde

«Eziz diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar»

Täzelikler

06.11.2020

Ýakynda Garaşsyz ýurdumyzyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň

Melhemler hazynasy

Kitaphanalar

06.11.2020

Gahryman we mähriban Arkadag Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan kemal tapan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köpjiltli ensiklopedik kitabynyň on ikinji tomy Saglygy goraýyş we

«Halypany hatyralap»

Täzelikler

05.11.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyñ halk artisti Sahy Jepbarowyñ doglan gününiñ 115-ýyllygyna

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

05.11.2020

4-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk

Döwkesen — üstýurtdaky gorag galasy

Taryhy ýadygärlikler

04.11.2020

Uzakdan magallaklap görünýän ýumrulan galalaryň täsin harabalyklary orta asyrlara degişli golýazmalarda gülläp ösüşiniň waspy edilen Wezir

Lukmanlar maslahat berýär

Täzelikler

04.11.2020

Pasyllaryň çalyşýan döwründe adam bedeninde birnäçe üýtgeşmeler bolup, möwsümde ýiti ýokanç keselleriň ýokuşma howpy artýar. Bu döwürde dürli kesellerden