HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.01.2021

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp

Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar

Täzelikler

18.01.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Konsertler

18.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna gadam basan ýurdumyz ösüşlerden-ösüşlere barýar.

«Türkmenistan dünýä halklaryny ynanyşdyryjy döwlet»

Kitaphanalar

18.01.2021

Golaýda «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli Aşgabat şäher häkimligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Lebap welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Halkara ulag, energetika we aragatnaşyk ulgamlarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralar

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Türkmenabatda Akina-Andhoý (Owganystan Yslam Respublikasy) menzilleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanmaga berilmegi

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Täzelikler

15.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türmenistan-Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda ýurdumyz diňe ösüşlere tarap gadam basýar.

Waspy dillerde dessan

Muzeýler

14.01.2021

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde açylan ýylyň ilkinji wagtlaýyn sergisi «Parahatçylyk we ynanyşmak adamzadyň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr» diýilip atlandyrylýar.

«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak – bagtyýarlygyň binýady»

Kitaphanalar

13.01.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2021-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda öz okyjylary bilen bilelikde «Türkmenistan – parahatçylygyň we

«Parahatlyk – görki dünýäň, paýhasynda Garaşsyzlyk»

Kitaphanalar

13.01.2021

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi.