HABARLAR


Göçme sergi guraldy

Muzeýler

02.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl turuwbaşdan şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär.

«Ýylyň - göreldeli okyjysy»

Kitaphanalar

01.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Merkezi we kitaphana şahamçalarynyň dürli ýaşly okyjylaryň gatnaşmagynda

Ýapon gurjaklarynyň sergisi

Muzeýler

01.03.2021

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Ýapon gurjaklarynyň sergisi gurnaldy.

Talyp gözeller bäsleşdi

Täzelikler

01.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda her ýyl döredijilik, gözellik bäsleşikleri talyp ýaşlaryň arasynda yzygiderli geçirilýär. Golaýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

01.03.2021

26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen duşuşdy

Täzelikler

26.02.2021

25-nji fewralda Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy.

Şygryýet agşamy

Kitaphanalar

26.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary bilen bilelikde

«Ýurdumyzyň kitaphana işgärleriniň arasynda kitaphana işini döwrebap guramak»

Kitaphanalar

25.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

25.02.2021

24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek

«Şirin zybanym bar meniň» atly halypalar bilen döredijilik duşuşygy

Täzelikler

25.02.2021

2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda dil medeniýetiniň ösüşine hem-de edebi diliň kadalarynyň sahna