HABARLAR


Döwrebap bibliografik görkezijiler

Kitaphanalar

19.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmen Döwlet Medeniýet instituty bilen bilelikde «Döwrebap bibliografik görkezijiler»

«Mukaddes Garaşsyz Türkmenistanym-şahyrlaryň dillerinde dessanym»

Kitaphanalar

19.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 76-njy orta mekdebiň

Aýdym-sazly söhbetdeşlik duşuşygy

Täzelikler

19.02.2021

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebinde, saz gurallary sazlaýjy bolup zähmet çekýän Ýewgeniý Sapeginiň 75 ýaş toýy mynasybetli «Toý baýramly – mekan» atly aýdym-

«Halypa şägirt duşuşygy»

Täzelikler

19.02.2021

Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Milli mirasymyza bagyşlanan hoşallyk çäresi

Muzeýler

17.02.2021

2021-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda belli arheologlar W.Massonyň

Ussatlyk sapagy

Täzelikler

17.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen ýaşlarynyň ylymly-bilimli, sagdyn, dörediji

«Milliligiň gymmaty»

Kitaphanalar

17.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 74-nji orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň işi bilen tanyşdy

Täzelikler

16.02.2021

15-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkezine bardy.

«Gündogaryň meşhur şahsyýeti»

Kitaphanalar

16.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bellenilen meýilnama esasynda Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy gözel

Parahatçylyk we ynanyşmak - bagtyýarlygyň goşa ganaty

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde