HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň wezipeleri boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

17.12.2020

16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

11.12.2020

10-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda gurluşyk ulgamyndaky we senagat

«Watanyň Bitarap, eziz Arkadag!»

Kitaphanalar

11.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanyna

Kitaphanalar

11.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk baýramy ýurdumyzyň dürli künjeginde uly dabaralara beslenýär.

«Bitarapdyr Arkadagly Watanmyz!»

Täzelikler

11.12.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda,

Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

10.12.2020

9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň söwda toplumynda işleriň häzirki ýagdaýyna

«Bitarap Watanym-Türkmenistanym»

Kitaphanalar

10.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy Aşgabat şäherindäki 79-njy orta

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

09.12.2020

8-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky

«Bitaraplyk syýasaty-milli ösüşimiziň nusgalyk binýady»

Muzeýler

09.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek

«Türkmenistan Bitaraplyk ýoly bilen»

Muzeýler

09.12.2020

Biziň Watanymyz hemişelik Bitaraplygy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen ýeke-täk döwletdir. Ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky