HABARLAR


Bedew batly ösüşlere beslenýän Watan

Kitaphanalar

19.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumynyň Medeniýet merkezinde «Bedew batly ösüşlere beslenýän Watan»

Ýazlar gül Diýara toý bolup gelýär

Kitaphanalar

19.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy bilen Aşgabat şäheriniň

Nowruzym — gadymy Oguz baýramy

Täzelikler

18.03.2021

Sen bir nurly sene, oguz baýramy, Gözbaşyňda janlanyşyň güýji bar. Dünýä doldy şan-şöhratyň ýaýrawy, Sende bişen semeniler süýji bor, Sende gül baharyň ýaşyl täji bar.

ELLER ARASSA BOLMALY

Täzelikler

18.03.2021

Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek — kesellerden goranmagyň iň ygtybarly usuly. Elleri ýygy-ýygydan ýuwmak peýdaly endik bolup

Milli Liderimiziň paýtagtymyz we Ahal welaýaty boýunça iş sapary

Täzelikler

17.03.2021

16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp

Ak şäherim Aşgabat!

Kitaphanalar

17.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Jahany jana getiren Nowruz geldi ilime»

Kitaphanalar

17.03.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda her bir günümiz toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk

Kitaphana – döwrebap ösüşleriň gözbaşy

Kitaphanalar

16.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriň gatnaşmagynda

«Owazyň ýürege melhemdir, bagşy!» atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

16.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde belli türkmen bagşysy, ussat sazanda Girman bagşy

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

16.03.2021

15-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlarynyň we Aşgabat