HABARLAR


Lukmanlar maslahat berýär

Täzelikler

04.11.2020

Pasyllaryň çalyşýan döwründe adam bedeninde birnäçe üýtgeşmeler bolup, möwsümde ýiti ýokanç keselleriň ýokuşma howpy artýar. Bu döwürde dürli kesellerden

Surnaý

Medeni miras

04.11.2020

Halkymyzyň onlarça nesilleri tarapyndan kämillige ýetirilen, näzik owazly, ýerine ýetiriliş mümkinçilikleri taýdan örän baý bolan ajaýyp saz guraly bütin Gündogar, Kawkaz halklaryna-da giňden ýaýrapdyr.

«Watanym berkarar, ilim bagtyýar»

Kitaphanalar

03.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Bagtyýarlyk etrap Medeniýet köşgi bilen bilelikde gurnamagynda «Watanym berkarar

«Ösüşe gönükdirilen milli ýörelgeler»

Täzelikler

03.11.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy ähmiýetini,

«Jahan» döredijilik merkezi

Täzelikler

02.11.2020

30-njy oktýabrda paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýurmasy boýunça «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen «Jahan» döredijilik merkezi dabaraly ýagdaýda açyldy.

Türkmenistan döwrebap ulag düzümini döredýär

Täzelikler

02.11.2020

30-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Sungatyň rowaç menzilleri

Konsertler

02.11.2020

30-njy oktýabrda «Jahan» döredijilik merkeziniň açylyşyna bagyşlanyp konsert geçirildi.

Hoşallyk dabarasy

Täzelikler

02.11.2020

Medeniýetiň, sungatyň hak howandary hormatly Prezidentimiz söze, saza, döredijilik bilen meşgullanýan adamlara uly sarpa goýup, bu ugurda zerur bolan ähli döwrebap şertleri yzygiderli döredip berýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

30.10.2020

29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Kernaý

Medeni miras

30.10.2020

Türkmeniň «Gorkut ata», «Görogly» şadessanlarynda, şeýle hem türkmen halk dessanlarydyr şahyrlaryň goşgy setirlerinde yzygiderli ýatlanyp geçilýän saz gurallaryň biri hem kernaýdyr.