HABARLAR


Aýdym-sazly söhbetdeşlik duşuşygy

Täzelikler

19.02.2021

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebinde, saz gurallary sazlaýjy bolup zähmet çekýän Ýewgeniý Sapeginiň 75 ýaş toýy mynasybetli «Toý baýramly – mekan» atly aýdym-

«Halypa şägirt duşuşygy»

Täzelikler

19.02.2021

Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Milli mirasymyza bagyşlanan hoşallyk çäresi

Muzeýler

17.02.2021

2021-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda belli arheologlar W.Massonyň

Ussatlyk sapagy

Täzelikler

17.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen ýaşlarynyň ylymly-bilimli, sagdyn, dörediji

«Milliligiň gymmaty»

Kitaphanalar

17.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 74-nji orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň işi bilen tanyşdy

Täzelikler

16.02.2021

15-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkezine bardy.

«Gündogaryň meşhur şahsyýeti»

Kitaphanalar

16.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bellenilen meýilnama esasynda Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy gözel

Parahatçylyk we ynanyşmak - bagtyýarlygyň goşa ganaty

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde

Kitaphanalar ösüş ýolunda

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriniň gatnaşmagynda

Türkmenistanda syýahatçylygyň geografiýasy

Syýahatçylygyň mekany

15.02.2021

Biziň gözel ülkämiz dünýäniň syýasy ýagdaý babatda iň asuda, ekologik babatda iň arassa tebigatly we medeni-taryhy nukdaýnazardan seredilende