HABARLAR


Sazly ömri sarpalap

Täzelikler

09.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ähli ulgamlar bilen bir hatarda milli medeniýetimizi, sungatymyzy...

Ussatlyk mekdebi

Kitaphanalar

09.10.2020

Golaýda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 13-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Nurjan Amannepesowyň Türkmenistanyň halk ýazyjysy ...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

08.10.2020

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

Gyz sepi

Medeni miras

08.10.2020

Türkmeniň toý däp-dessurlary — örän täsirli ajaýyplyklara baý. Olaryň asyl manysy ata-babalarymyzyň ruhy düşünjeleriniň örän ýokary bolandygyndan habar berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

Täzelikler

07.10.2020

6-njy oktýabrda Türkmenistanyň halky 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň, ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň ýüzlerçe müňüsini hasrat bilen hatyralaýar.

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

07.10.2020

5-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň...

«Hatyra güni – hakyda güni»

Kitaphanalar

07.10.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylarynyň arasynda Hatyra güni mynasybetli «Hatyra güni – hakyda güni» atly söhbetdeşlik geçirdi.

«Hatyra güni»

Täzelikler

05.10.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde «Hatyra güni» mynasybetli 1948-nji ýylyň şol pajygaly gününiň arhiwden foto ...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze eseri hytaý dilinde çapdan çykdy

Täzelikler

05.10.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň öň ýanynda jemgyýetçilik köpçüligi bilen tanyşdyrylan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze ...

Ýaşulylar güni mynasybetli dabara geçirildi

Täzelikler

05.10.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ýaşulylar güni mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşuly adamlara