HABARLAR


Agyz-burun örtükleriniň ähmiýeti

Täzelikler

02.02.2021

Köp sanly wirus ýokançlarynyň adamlara ýokuşma ýollarynyň esasylarynyn biri howa-damja ýoly hasap edilýär. Şonuň üçin-de agyz-burun örtüklerini ulanmak

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

02.02.2021

1-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ýurdumyzyň

«Edep – altyndan gymmat»

Kitaphanalar

01.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän 74-nji «Bagtyýar nesiller»

Hormatly Prezidentimiziň kitaplarynyň terbiýeçilik ähmiýeti

Kitaphanalar

01.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Gypjak medeniýet öýüniň bilelikde gurnamagynda «Hormatly Prezidentimiziň kitaplarynyň terbiýeçilik ähmiýeti» ady bilen wagyz – nesihat çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

01.02.2021

29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Agzybirlik, parahatlyk-ösüşlere badalga

Täzelikler

29.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly şygary bilen ýurdumyz günsaýyn gülläp, ösüşlere tarap barýar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

29.01.2021

28-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary

«Türkmenistan – hoşniýetliligiň, asudalygyň, ygrarlylygyň ýurdy»

Muzeýler

28.01.2021

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary esasynda, 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň durmuşynda şatlykly waka boldy.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

28.01.2021

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

27.01.2021

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň