HABARLAR


Türkmenistanda syýahatçylyk hyzmatlaryny ösdürmegiň esasy ugurlary

Syýahatçylygyň mekany

02.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda milli maksatlary we bähbitleri nazara almak bilen, syýahatçylygyň, şol sanda halkara syýahatçylygyň hem, ösmegine aýratyn üns berilýär.

Keselleriň öňüni alamak çäreleri

Täzelikler

02.10.2020

Güýz paslynda tebigata salkyn arap, howa häli-şindi üýtgäp, adam bedeninde käbir özgerişlikleriň bolup geçmegine, dem alyş ýollarynyň ýiti sowuklama we ýiti respirator ýokanç ...

Dutar

Medeni miras

02.10.2020

Türkmen halkynyň belli saz guraly dutar Orta Aziýa halklarynyň arasynda has giňden ýaýran saz guralydyr. Ol özbeklerde-de, garagalpaklarda-da, gyrgyzlarda-da, uýgurlarda-da we başga-da birnäçe halklarda bar.

Türkmen toýunyň dünýädäki dabarasy

Halkara medeni gatnaşyklary

02.10.2020

Dünýäniň iň beýik diňiniň — Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki «Burj-Halifa» binasynyň Türkmenistanyň Döwlet tugunyň şekilinde şöhle saçan pursatlaryny, megerem,

Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar

Täzelikler

30.09.2020

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, degişli çäreleri döwlet derejesindäki talaplara laýyk geçirilýär.

Wagyz-nesihat dabarasy

Täzelikler

30.09.2020

Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzyň ähli ulgamlary gün saýyn uly ösüşlere eýe bolýar, raýatlarymyzyň erkin bolelin durmuşda ýaşamaklary üçin döwletimiz tarapyndan uly aladalar edilýär.

«Bitaraplyk şygyrlarda şanyň bar»

Kitaphanalar

30.09.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen ...

Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary

Täzelikler

29.09.2020

26-njy sentýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan ägirt uly şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň tapawutlanan ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Täzelikler

29.09.2020

28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Täzelikler

29.09.2020

27-nji sentýabrda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döredijilik, ösüş we abadançylyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň taryhynda