HABARLAR


«Gyş ertekisi»

Kitaphanalar

29.12.2020

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde Türkmen döwlet Gurjak teatrynda Täze ýyl baýramyna bagyşlap

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Watanymyzyň tebigatynyň gözelligi − tükeniksiz baýlyk

Täzelikler

28.12.2020

Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtygy Kerim bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde gezelenç etdi. Owunjaklap ýagan gar bu töwerekleri ak lybasa besledi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

28.12.2020

25-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Sungat joşguny

Täzelikler

28.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary esasynda milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň ösmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

25.12.2020

Häzirki wagtda dowam edýän gyş paslynyň howa şertleri dürlüligi bilen häsiýetlendirilip, güneşli, salkyn, ýagynly günler yzygiderli gaýtalanýar.

Iki dostlukly ýurduň kitaphanaçylarynyň onlaýn maslahaty

Kitaphanalar

25.12.2020

2020-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistan bilen Ermenistan döwletleriniň kitaphanalarynyň arasynda onlaýn maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet

«Täze ýylym, rysgal – döwlet getir sen, Ýeňişlere toý baýrama ýetir sen!»

Kitaphanalar

24.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ulgamyny hem-de habar beriş serişdelerini ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi

Täzelikler

24.12.2020

23-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar beriş serişdeleriniň

Horjun

Medeni miras

23.12.2020

Milli gymmatlyklarymyzyň ajaýyp nusgalarynyň biride horjunlardyr. Olar kilim, haly görnüşinde dokalyp, egne atyp gitmek üçin niýetlenilipdir.

Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

23.12.2020

Saglygy gorap saklamakda arassa agyz suwunyň örän uly peýdasy bar. Hut şonuň üçin hem lukmanlar her gün azyndan 1,5-2 litre golaý arassa agyz suwuny içmekligi maslahat berýärler