HABARLAR


“Parahatçylyk ýoly bilen dünýä dolan Diýarym”

Kitaphanalar

31.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Gypjak Medeniýet öýünde “Parahatçylyk ýoly bilen dünýä

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Gennadiý Babikowyň 110 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergisiniň Annotasiýasy.

Muzeýler

31.08.2021

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, nakgaş Gennadiý Fýodorowiç Babikowyň eserleri XX asyryň ortalaryndan başlap türkmen okyjylarynyň kalbynda orun aldy.

Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

Muzeýler

31.08.2021

Şu gün, 2021-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Mary welaýatynyň Hudaýnazar kümmetinde rejeleýiş işlerini geçirmek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAKISTAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINI KABUL ETDI

Täzelikler

31.08.2021

26-njy awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi kabul etdi.

LEZZETLI TAGAMLAR

Medeni miras

31.08.2021

“Sähel derdi aş basar” Halk arasynda “Sähel derdi aş basar” diýen aýtgy bar. Unaş türkmeniň milli tagamy. Ol gyş aýlary dümewleseň hem peýdaly. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli. Hamyryna ýumurtga, azajyk gatyk garsaň has tagamly bolýar.

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇ...

Täzelikler

26.08.2021

Hä­zir­ki wagt­da şeý­le-de ho­wa­nyň de­re­jesi­niň üýt­ge­me­gi adam be­de­ni­ne zy­ýan­ly tä­siri­ni ýe­tir­ýär. Ýa­pyk gur­şaw­lar­da, ýag­ny lift­de ýa-da pen­ji­re­siz otag­lar­da adam­lar

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

Täzelikler

26.08.2021

25-nji awgustda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­si­ni ge­çir­di. Onuň do­wa­myn­da Türk­me­nista­nyň Ke­sel­le­riň ýaý­ra­ma­gy­na gar­şy gö­reş­ýän adat­dan da­şa­ry to­pa­ry­nyň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky iri dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

26.08.2021

25-nji awgustda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Di­ýa­ry­my­zyň mu­kad­des Garaş­syz­ly­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, tä­ze dokma top­lu­my1­nyň açylyş da­ba­ra­sy­na

Döredijilik duşuşygy

Täzelikler

26.08.2021

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda 2021-nji ýylyň 23-nji awgustynda Gökderede «Nebitçi» dynç alyş we sagaldyş merkezinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp bu ýerde dynç alýan

HORMATLY PREZIDENTIMIZ BMG-niň TÜRKMENISTANDAKY HEMIŞELIK UTGAŞDYRYJYSYNY KABUL ETDI

Täzelikler

26.08.2021

24-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda täze bellenen hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenkony kabul etdi.