HABARLAR


Kös

Medeni miras

22.12.2020

Gorkut ata zamanynda bir gapdalyna deri örtülip, tokmak bilen kakylyp çalynýan uly möçberdäki gazan we çanak görnüşli deprekler «kös» diýlip atlandyrylypdyr.

Saglyk kadalaryny berjaý edeliň!

Täzelikler

22.12.2020

Kesellemegiň öňüni almak üçin agyz-burun örtüklerini dakyp çykmak zerurdyr. Agyz-burun örtüginiň ýokarsyndaky simli zolagy burnuň üstünde gysdyrmaly.

«Dehistanyň gündogar kerwensaraýy»

Taryhy ýadygärlikler

22.12.2020

Taryhy ylmy edebiýatlarda «Dehistanyň gündogar kerwensaraýy» ady bilen hasaba alnan ýadygärlik Dehistan şäheriniň harabalygynda mälim edilen üç sany kerwensaraýyň biridir.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Kitaphanalar

21.12.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany»

«Ýylyň parlak ýyldyzy»

Täzelikler

21.12.2020

Paýtagtymyzda «Ýylyň parlak ýyldyzy» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýaş estrada aýdymçylarynyň bäsleşigi ýerine ýetirijileriň hünär taýdan kämilleşmegini höweslendirmäge hem-de

Wagyz-nesihat çäresi

Kitaphanalar

18.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aşgabat şäherindäki Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý edeliň!

Täzelikler

18.12.2020

Arassaçylyk sagdynlygyň girewidir. Şonuň üçin hem arassaçylygy berjaý etmek biziň baş wezipämizdir. Adam mydama hereketde bolýar. Günüň dowamynda biz daş-töweregimizdäki

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

18.12.2020

17-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

«Bitaraplyk egsilmejek bagtdyr»

Täzelikler

17.12.2020

Bitaraplyk derejesi Türkmen halky üçin buýsanç bulagynyň gözbaşy, bagtyň çür başydyr. Hemişelik Bitaraplygymyz dabarasy soňlanmajak baýramdyr.

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Täzelikler

17.12.2020

15-nji dekabrda ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklar ýakylyp, hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de