HABARLAR


Hazaryň Mümkinçilikleri Adamzadyň Hyzmatynda

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenbaşy şäherinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň ösüş strategik ...

Aşgabat –syýahatçylyk merkezi

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabadyň özboluşly hem gadymy taryhy bar. Bu ajaýyp şäher Köpetdagyň etegindäki giň düzlükde, deňiz derejesinden 214-240 ...

«Oguzkent» myhmanhanasy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Bäş ýyldyzly «Oguzkent» myhmanhanasy ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman...

«Aşgabat» myhmanhanasy barada maglumat

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

“Aşgabat” myhmanhanasy 15 gatdan ybarat bolup durýar. Myhmanhana 1 956 orunlyk bolup 738 sany otagy bar.

Zenanlary gutlamak dabarasy

Täzelikler

06.03.2020

Şu günler Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda Baky Bitarap Türkmenistan

Şahyryň Sarpasy

Täzelikler

06.03.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň ösmegine uly goşant goşan...

«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

06.03.2020

Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagy bilen, hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde 2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýyly

Bitarap Türkmenistanyň gözel tebigaty

Medeni miras

06.03.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda dabaraly çäreler, ylmy-amaly maslahatlar, sergiler giňden gurnalýar.

Döredijilik sergisi

Medeni miras

06.03.2020

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwri arzyly islegleriň hasyl bolýan ýurdy.

Bagtyýar Biz, Arkadagly Bitarap Diýarda

Täzelikler

06.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Diýarymyz türkmen zenanyna hormat...