HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat

Täzelikler

08.06.2020

Häzirki wagtda adamzat ýokanjyň täze görnüşiniň— COVID-19 koronawirus ýokanjynyň ýüze çykmagy bilen baglylykda, örän uly giňişlikleri öz gerimine alýan, köp sanly döwletleriň we halklaryň durmuşyna täsirini ýetirýän örän

Wäşileriň bäsleşigi jemlenildi

Teatr we kino dünýäsi

08.06.2020

Ýakynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň başynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan yglan edilen

Tamdyr salmak

Medeni miras

08.06.2020

Tamdyr mukkaddesdir. Onda adamyň höregi-çörek bişirilýär. Türkmen zenanlary hemişe tamdyrynyň, ojagynyň suwalgy, gelşikli, abat bolmagy üçin alada edýärler. Gyş-ýaz aýlary ýagyn ýaganda hem üstüni basyryp goýýarlar.

«Saglyk bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr»

Kitaphanalar

08.06.2020

TSG we DS ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde «Saglyk bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr» atly ...

Çaga lybaslarynyň bezegi

Medeni miras

05.06.2020

Türkmen gelin-gyzlary çaga eşiklerini çaga mahsus häsiýetde bezemegi başarypdyrlar. Hatda çaga kirligini hem el nagyşlary bilen bejeripdirler.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

05.06.2020

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk ...

Sagdynlyk, ruhubelentlik-döwrüň baş şygary

Kitaphanalar

05.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi bilen Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň bilelikde gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde «Sagdynlyk, ruhubelentlik-döwrüň baş şygary» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Tebigat biziň dostumyzdyr»

Kitaphanalar

05.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 5-ne Gökderedäki «Çynar» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde 5-nji iýun - Daşky ...

Diş toýy

Medeni miras

04.06.2020

Çaga toýlarynyň arasynda «Diş toýy» hem her bir maşgalada tutulýan kiçiräk toýlaryň biri. Çaga dünýä inensoň onuň her bir hereketi, onuň ösüşindäki bolup geçýän her bir üýtgeşme maşgalanyň guwanjyna öwrülýär.

Ö.Öwezowyň «Bagt mekany» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

03.06.2020

Öremyrat Öwezowyň «Bagt mekany» atly eseri esasynda Bekmyrat Hallyýewiň sahnalaşdyran bu drama oýnunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimizde ...