HABARLAR


2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 21-28-nji fewral aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde

2020-nji ýylyň 03-08-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 03-08-nji mart aralygynda

«Janly gurjaklar» çagalaryň arasynda

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri ýurdumyzyň dürli künjeklerinde iş saparynda bolup, çagalara şatlyk paýlap, olaryň göwünlerini galkyndyrýarlar

Nusaýyň parfiýa döwrüniň galalary

Soňky habarlar

06.03.2020

Nusaý 5 asyryň dowamynda, ýagny b.e.ö. III-nji asyryň ortasynda b.e. III-nji asyryň birinji çärýeginiň ahyryna çenli ýaşan we gadymy dünýäniň iň kuwwatly

Gadymy Merw

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Bütündünýä mirasy komitetiniň 1999-njy ýylda bolup geçen XXIII sessiýasynda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň eteginde ýerleşýän Gadymy Merw

Köneürgenç

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Mongollardan öňki döwürde Gürgenç diýilip atlandyrylan Köneürgenç özüniň gülläp ösen döwründe (XI-XII as.) türkmenleriň Horezmşalar döwletiniň paýtagty bolupdyr. Ilkinji mongollaryň çozuşyna

Soltan Alynyň kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Soltan Alynyň kümmeti, Nejmeddin Kubra kümmetiniň garşysynda ýerleşip, onuň plany we gurluşy Törebeg hanymyň kümmetini ýadyňa salýar.

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy XV asyrda gurulýar. Metjidiň daşky we içki diwarlarynyň ýüzleri täsin dürli reňklerden düzülen syrçaly mozaikalar bilen bezelipdir.

Törebeghanymyň kümmeti (XIV asyr)

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Arhitektura ýadygärligi Törebeghanymyň kümmeti alymlaryň bellemeginde XIV asyr bilen senelenýär.